ฐานข้อมูลทรัพยากรดินเพื่อการเพาะปลูกฉบับประชาชน


ชื่อเรื่อง ฐานข้อมูลทรัพยากรดินเพื่อการเพาะปลูกฉบับประชาชน ผู้ดำเนินการ นางอภิรดี อิ่มเอิบ บทคัดย่อ           การนำผลวิเคราะห์ดินทางเคมีและทางกายภาพจากข้อมูลทรัพยากรดินมาประเมินตามรายงานการตรวจสอบดินเพื่อการจัดการดินเบื้องต้นโดยวิธี Menon (1981) แทนการประเมินผลวิเคราะห์ดินเพื่อการจำแนกชุดดินตามระบบอนุกรมวิธานดิน (USDA, 1975) มีข้อดีคือ เป็นวิธีการประเมินทุกตัวชี้วัดเชิงประสิทธิภาพแทนเชิงปริมาณในบางกลุ่มตัวชี้วัด ทำให้สามารถประเมินทุกตัวชี้วัดเป็นทิศทางเดียวกันให้กับทุกชนิดเนื้อดิน โดยไม่ก่อให้เกิดความสับสนแก่ประชาชน จากข้อมูลทรัพยากรดินที่ดินลึก 0-60 เซนติเมตร คัดเลือกตัวชี้วัดที่มีโอกาสส่งผลกระทบต่อพืชได้มากและเกิดขึ้นบ่อยครั้ง นำมาคำนวณปรับค่าหรือคำนวณปรับค่าและแปลงค่าให้ค่าทุกตัวชี้วัดอยู่ที่ดินลึกระดับ 0-15 0-30 และ 0-60 เซนติเมตร จำแนกกลุ่มตัวชี้วัดตามพันธะกิจ เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตัวชี้วัดแสดงความเป็นประโยชน์ได้ของธาตุอาหาร และกลุ่มตัวชี้วัดแสดงความเป็นประโยชน์ไม่ได้ของธาตุอาหาร ทำการจัดอันดับแต่ละตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับสมบัติดินในประเทศไทย การให้อันดับและปรับระดับตัวเลขในแต่ละอันดับต้องสอดคล้องภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่ม โดยยังยึดอันดับหลักของ Menon และกำหนดอันดับดัวยระดับสีตามแถบสีรุ้ง โดยแสดงสีให้สอดคล้องกับพันธะกิจ และให้สอดคล้องกับกลุ่มพันธะกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้น หาความหนาของดินลึกที่ต้องการระบบจัดการดินด้วยต้นทุนต่ำสุดและเสี่ยงต่อการทำลายทรัพยากรดินน้อยที่สุด และนำไปวางรูปแบบการจัดการดินเบื้องต้นตามระบบรากพืชที่จะปลูก การดำเนินการทั้งนี้เพื่อให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบข้อสนเทศทรัพยากรดินเพื่อการเพาะปลูกฉบับประชาชนเข้าถึงประชาชนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากเป็นการเพิ่มโอกาสเรียนรู้การวางรูปแบบการจัดการดินเบื้องต้นจากข้อมูลทรัพยากรดิน และยังนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของประชาชนเองได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ด้วยมีความเชื่อว่า การจัดการดินอย่างถูกวิธีทั่วประเทศโดยอาศัยพลังประชาชนนั้น จะช่วยถนอมทรัพยากรดินให้คงศักยภาพในการผลิตผลด้าน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *