สวด. ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ


สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ร่วมออกบูธจัดกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (วิทยาศาสตร์กับชีวิต) ณ ท้องฟ้าจำลอง  ตามที่ได้รับมอบหมายจาก รองอธิบดีด้านวิชาการ วันที่ 18-24  สิงหาคม 2556  มีการจัดนิทรรศการ เรื่องวัสดุปรับปรุงดิน การทดสอบความเป็นกรดด่างของดินอย่างง่าย การแสดงลักษณะของเนื้อดินแต่ละชนิด พร้อมทั้งได้แจกแผ่นพับการเก็บตัวอย่างและการเก็บตัวอย่างปุ๋ย ปุ๋ยชีวภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *