ผลกระทบของการแต่งดินต่อการนำไฟฟ้าของดินในประเทศไทย


ชื่อเรื่อง ผลกระทบของการแต่งดินต่อการนำไฟฟ้าของดินในประเทศไทย ผู้ดำเนินการ นางอภิรดี อิ่มเอิบและนายสุรชัย พัฒนพิบูล บทคัดย่อ            ผลการศึกษาข้อมูลจากฐานข้อมูลทรัพยากรดิน จำนวน 220 ชุดดิน ตลอดหน้าตัดดินลึก 0-60 เซนติเมตร มาจำแนกลงตามกลุ่มชุดดิน จำนวน 58 กลุ่มชุดดิน (กองสำรวจและจำแนกดิน, 2534) โดยไม่มีข้อมูลกลุ่มชุดดินที่ 9 10 12 13 และ 57 พบว่า แสดงการเปลี่ยนแปลงการนำไฟฟ้าเป็นทิศทางแตกต่างกัน จำนวน 39 กลุ่มชุดดิน แสดงการเปลี่ยนแปลงการนำไฟฟ้าลดลงตามลำดับ จำนวน 12 กลุ่มชุดดิน และแสดงการเปลี่ยนแปลงการนำไฟฟ้าลดลงระยะหนึ่งแล้วจึงเพิ่มขึ้น จำนวน 2 กลุ่มชุดดิน และเมื่อคำนวณค่าการนำไฟฟ้าให้มาอยู่ที่ดินลึก 0-15 0-30 และ 0-60 เซนติเมตร พบว่า ดินลึก 0-15 เซนติเมตร มีค่าการนำไฟฟ้าสูงสุดเป็นจำนวนชุดดินมากที่สุด รองลงมาเป็นดินลึก 0-30 เซนติเมตร และดินลึก 0-60 เซนติเมตร ตามลำดับ การจัดการดินเบื้องต้นจำเป็นต้องศึกษาผลกระทบของการแต่งดินต่อระดับการนำไฟฟ้าในภาพรวมของกลุ่มชุดดิน โดยทำการแบ่งระดับการนำไฟฟ้าออกเป็น 6 ระดับ และสามารถจัดกลุ่มของกลุ่มชุดดินเรียงจากระดับการนำไฟฟ้าต่ำสุดจนถึงระดับการนำไฟฟ้าสูงสุด จำนวน 7 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มชุดดินแสดงการนำไฟฟ้าอยู่ระดับหนึ่งหรือไม่เค็มมากและหรืออยู่ช่วง 0.00-1.00 เดซิซีเม็น/เมตร ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 21 7 37 41 42 44 49 50 51 และ 56 กลุ่มที่ 2 กลุ่มชุดดินแสดงการนำไฟฟ้าอยู่ระดับหนึ่งหรือไม่เค็มมากถึงระดับสองหรือไม่เค็มและหรืออยู่ช่วง 0.00-2.00 เดซิซีเม็น/เมตร ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 1 6 16 17 23 25 30 32 38 39 46 48 53 54 และ 58 กลุ่มที่ 3 กลุ่มชุดดินการนำไฟฟ้าอยู่ระดับหนึ่งหรือไม่เค็มมากถึงระดับสามหรือเค็มเล็กน้อยและหรืออยู่ช่วง 0.00-4.00 เดซิซีเม็น/เมตร ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 5 14 19 22 24 26 31 35 36 40 และ 47 กลุ่มที่ 4 กลุ่มชุดดินแสดงการนำไฟฟ้าอยู่ระดับหนึ่งหรือไม่เค็มมากถึงระดับสี่หรือเค็มปานกลางและหรืออยู่ช่วง 0.00-8.00 เดซิซีเม็น/เมตร ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 2 4 7 8 15 20 28 29 33 34 45 และ 55 กลุ่มที่ 5 กลุ่มชุดดินแสดงการนำไฟฟ้าอยู่ระดับสองหรือไม่เค็มและหรืออยู่ช่วง 1.00-2.00 เดซิซีเม็น/เมตร ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 52 กลุ่มที่ 6 กลุ่มชุดดินแสดงการนำไฟฟ้าอยู่ระดับสองหรือไม่เค็มถึงระดับสามหรือเค็มเล็กน้อย และหรืออยู่ช่วง 1.00-4.00 เดซิซีเม็น/เมตร ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 11 และ 18 และกลุ่มที่ 7 กลุ่มชุดดินแสดงการนำไฟฟ้าอยู่ระดับสามหรือเค็มเล็กน้อยถึงระดับห้าหรือเค็มมากและหรืออยู่ช่วง 2.00-16.00 ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *