ระดับความอิ่มตัวด้วยโซเดียมของดินในประเทศไทย


ชื่อเรื่อง ระดับความอิ่มตัวด้วยโซเดียมของดินในประเทศไทย ผู้ดำเนินการ นางอภิรดี อิ่มเอิบและนายสุรชัย พัฒนพิบูล บทคัดย่อ            เนื่องจากในปีงบประมาณ 2546 จะมีการเผยแพร่เรื่องกลุ่มชุดดินในประเทศไทยให้กับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบลเพื่อเกษตรกรในพื้นที่นำไปใช้ประกอบการปลูกพืช กลุ่มชุดดินที่มีปัญหาในประเทศไทยจะส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรมาก หากเกษตรกรไม่เข้าใจให้ถ่องแท้เกี่ยวกับสมบัติของดินที่มีปัญหาอาจส่งผลกระทบต่อผลิตผลของพืช โดนเฉพาะพื้นที่ดินเกษตรกรที่มีสภาพเป็นด่างเพิ่มขึ้นหรือระดับความโซเดียมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นเอง ถ้าหากยังไม่ได้รับการเอาใจใส่ ระดับความเป็นกรด-ด่างของดินสูงกว่า 7.0 พืชจะแสดงอาการเสื่อมคุณภาพจนถึงหยุดการเจริญเติบโตไปในที่สุด และถึงแม้จะได้รับการเอาใจใส่แต่หากไม่ถูกวิธีก็เกิดผลเสียได้เช่นกัน เช่น การใส่ยิบซัมในปริมาณน้อยไปจะทำให้คุณภาพของพืชไม่ได้มาตรฐาน และผลิตผลของพืชไม่เพิ่มขึ้น และในปริมาณมากไป โอกาสเสี่ยงที่ปริมาณแคลเซียมส่วนเกินที่ใส่ให้ในแต่ละครั้งสะสมอยู่ในพื้นที่ มากจนเป็นพิษต่อพืชทำให้สูญเสียคุณภาพและผลิตผลของพืชเกษตร และก่อให้เกิดการสูญเสียระบบนิเวศน์ดินในพื้นที่และดินในพื้นที่ใกล้เคียง               แนวทางหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหานี้ ด้วยการศึกษาความอิ่มตัวด้วยโซเดียมของกลุ่มชุดดินในประเทศไทยจากฐานข้อมูลทรัพยากรดินมาใช้พิจารณาร่วมด้วยก่อนการปลูกพืช ก็จะช่วยให้การวางแผนการจัดการดินให้ตรงกับขีดจำกัดสมบัติของชุดดิน ก็จะช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อปัญหาดังกล่าวข้างต้นลงได้มาก แต่โซเดียมต้องอยู่ในเทอมที่สามารถจัดลำดับความเป็นโทษของโซเดียมในดินชัดเจน และต้องจัดให้อยู่ระดับเดียวกับความลึกของรากพืชหรือบริเวณใกล้เคียง ที่ต้องได้รับการจัดการดินหรือส่งผลกระทบต่อการจัดการดิน เพื่อเกษตรกรเข้าใจถึงผลกระทบของดินต่อ และสามารถนำไปใช้วางแผนการจัดการโซเดียมให้ตรงกับขีดจำกัดของดินและของพืชได้ด้วยตนเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *