สมบัติทางเคมีของวัสดุปูนบางชนิดเพื่อการปรับปรุงดิน


ชื่อเรื่อง สมบัติทางเคมีของวัสดุปูนบางชนิดเพื่อการปรับปรุงดิน ผู้ดำเนินการ 1. นายสุรเชษฐ์ นาราภัทร์ 2. น.ส. จุฑารัตน์ คำนึงกิจ และ น.ส. ทัศนีย์ หนูมโน บทคัดย่อ           ผลการศึกษาปูนคาร์บอเนต 3 ชนิด จำนวน 201 ตัวอย่าง ได้แก่ ปูนมาร์ลจำนวน 80 ตัวอย่าง โดโลไมท์จำนวน 67 ตัวอย่าง และหินปูนฝุ่นจำนวน 54 ตัวอย่าง พบว่า ปูนมาร์ลจำนวน 80 ตัวอย่าง สมมูลแคลเซียมคาร์บอเนตร้อยละ 95 + 7.43 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวอย่าง โดยอยู่ระดับสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยร้อยละ 41.25 ปูนมาร์ล จำนวน 38 ตัวอย่างจากจำนวน 80 ตัวอย่าง ปริมาณแคลเซียมออกไซด์ร้อยละ 52.88 + 5.38 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 94.74 โดยอยู่ระดับสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยร้อยละ 39.47 ปริมาณแมกนีเซียมออกไซด์ร้อยละ 0.36 + 0.10 โดยอยู่ระดับสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยร้อยละ 55.26 ปูนมาร์ล จำนวน 50 ตัวอย่างจากจำนวน 80 ตัวอย่าง ความเป็นกรดเป็นด่าง 8.93 + 1.26 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 94.00 โดยอยู่ระดับสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยร้อยละ 20 โดโลไมท์ จำนวน 67 ตัวอย่าง สมมูลแคลเซียมคาร์บอเนตร้อยละ 102 + 15.46 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 89.56 โดยอยู่ระดับสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยร้อยละ 67.17 ปริมาณแคลเซียมออกไซด์ร้อยละ 31.13 + 6.01 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 89.56 โดยอยู่ระดับสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยร้อยละ 56.72 ปริมาณแมกนีเซียมออกไซด์ร้อยละ 18.80 + 3.69 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 89.56 โดยอยู่ระดับสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยร้อยละ 67.17 โดโลไมท์ จำนวน 13 ตัวอย่างจากจำนวน 67 ตัวอย่าง ความเป็นกรดเป็นด่าง 8.84 + 0.62 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวอย่าง โดยอยู่ระดับสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยร้อยละ 53.85             หินปูนฝุ่น จำนวน 54 ตัวอย่าง สมมูลแคลเซียมคาร์บอเนตร้อยละ 98 + 9.78 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 94.45 โดยอยู่ระดับสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยร้อยละ 48.15 หินปูนฝุ่น จำนวน 16 ตัวอย่างจากจำนวน 54 ตัวอย่าง ปริมาณแคลเซียมออกไซด์ร้อยละ 52.90 + 10.76 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 87.50 โดยอยู่ระดับสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยร้อยละ 62.50 ปริมาณแมกนีเซียมออกไซด์ร้อยละ 4.81 + 6.31 โดยอยู่ระดับสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยร้อยละ 37.50 และหินปูนฝุ่น จำนวน 7 ตัวอย่างจากจำนวน 54 ตัวอย่าง ความเป็นกรดเป็นด่าง 8.80 + 1.46 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวอย่าง โดยอยู่ระดับสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยร้อยละ 28.57 โดยโดโลไมท์จะมีสมมูลแคลเซียมคาร์บอเนตอยู่ในระดับสูงกว่าหินปูนฝุ่นและปูนมาร์ล ตามลำดับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *