คณะกรรมการ 5 ส เข้าตรวจประเมินสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน


ดร.อรทัย  ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ให้การต้อนรับ  คณะกรรมการ 5 ส เข้าตรวจประเมินสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ชั้น 2  พร้อมทั้งได้พาคณะกรรมการตรวจ 5 ส กิจกรรมเพื่อ สร้างความมีระเบียบวินัยให้เกิดขี้น  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *