ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินระบบ ISO 17025


ดร.อรทัย  ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินระบบ ISO 17025 เข้าตรวจสอบห้องปฏิบัติการ วันที่ 17 มิถุนายน 2556  โดยสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินการนำร่องให้ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อมดินดำเนินการเพื่อเข้าระบบ 17025  สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *