ธาตุอาหารที่จำเป็นของวัสดุเหลือใช้บางชนิดที่ใช้ในการปรับปรุงบำรุงดิน


ชื่อเรื่อง ธาตุอาหารที่จำเป็นของวัสดุเหลือใช้บางชนิดที่ใช้ในการปรับปรุงบำรุงดิน ผู้ดำเนินการ 1. นางสาวสรวงธิดา ลิปิมงคล 2. นายสุรเชษฐ์ นาราภัทร์ บทคัดย่อ           การศึกษาธาตุอาหารที่จำเป็นของวัสดุเหลือใช้บางชนิดที่ใช้ในการปรับปรุงบำรุงดิน ได้รวบรวมข้อมูลที่ส่วนวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ได้ทำการวิเคราะห์ตั้งแต่ พ.ศ. 2541-2546           วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (waste material) จากพืช ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย ผลวิเคราะห์ทางเคมีมีปริมาณธาตุอาหารต่างๆคิดเป็นร้อยละดังนี้ ไนโตรเจน 0.34-4.99 ฟอสฟอรัส 0.04-0.92 โพแทสเซียม 0.32-5.56 แคลเซียม 0-3.74 แมกนีเซียม 0.04-0.85 กำมะถัน 0.04-1.25 อินทรียคาร์บอน 31.34-58.83 และ อัตราส่วน C/N 6-61 วัสดุจากสัตว์ เช่น พวกมูลสัตว์ต่าง ๆ รวมถึงปุ๋ยคอกด้วย ผลวิเคราะห์ทางเคมีมีปริมาณธาตุอาหารต่างๆคิดเป็นร้อยละดังนี้ ไนโตรเจน 0.09-6.28 ฟอสฟอรัส 0.39-13.06 โพแทสเซียม 0.25-6.42 แคลเซียม 5.12-28.86 แมกนีเซียม 0.03-1.97 กำมะถัน 0.69-0.96 อินทรียคาร์บอน 0.92-34.52 อัตราส่วน C/N 1-21 pH 4.10-8.58 และ EC 1.03-22.7 dS/m ซึ่งส่วนมากวัสดุจากสัตว์มีปริมาณธาตุอาหารที่สูงกว่าวัสดุ             จากพืช ส่วนวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งวัสดุที่ย่อยสลายยากและง่ายปนกัน ผลวิเคราะห์ทางเคมีมีปริมาณธาตุอาหารต่างๆคิดเป็นร้อยละดังนี้ ไนโตรเจนอยู่ระหว่าง 0-6.66 ฟอสฟอรัส 0.04-30.23 โพแทสเซียม 0.02-2.23 แคลเซียม 0.05-45.25 แมกนีเซียม 0.04-2.08 กำมะถัน 0.02-0.35 อินทรียคาร์บอน 5.69-78.88 อัตราส่วน C/N 15-262 pH 2.77-11.29 และ EC 0.95-111.20 dS/m             ส่วนการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชผสมกับวัสดุเหลือใช้จากสัตว์ หรืออาจใช้วัสดุเหลือใช้จากสัตว์เพียงอย่างเดียวก็ได้มาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ผลสรุปปริมาณธาตุอาหารของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด มีปริมาณธาตุอาหารต่างๆคิดเป็นร้อยละดังนี้ ไนโตรเจน 0.36-11.49 ฟอสฟอรัส 0.03-6.85 โพแทสเซียม 0.18-15.46 แคลเซียม 0.33-17.23 แมกนีเซียม 0.29-2.20 อินทรียคาร์บอน 0.78-48.48 อัตราส่วน C/N 10-17 pH 4.60-9.38 EC 4.9-39.60 dS/m และ ความชื้น 3.47-10.85 และการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชผสมกับวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น เศษผักผลไม้และเปลือกผลไม้กับกากน้ำตาล เป็นต้น ทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำชนิดต่าง ๆ ตามชนิดของวัสดุนั้น ๆ พอสรุปปริมาณธาตุอาหารของปุ๋ยอินทรีย์น้ำ จากสัตว์ มีปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน 0.15-3.22 ฟอสฟอรัส 0.02-2.08 โพแทสเซียม 0.01-1.68 แคลเซียม 0.19-2.90 แมกนีเซียม 0.02-0.32 กำมะถัน 0.06-0.23 pH 1.58-6.90 และ EC 3.36-58.10 dS/m จากพืช มีปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน 0.02-0.34% ฟอสฟอรัส 0.01-0.08 โพแทสเซียม 0.02-1.13 แคลเซียม 0.01-0.24 แมกนีเซียม 0.01-0.18 กำมะถัน 0.01-0.36 pH 3.73-5.02 และ EC 3.75-23.60 dS/m ทั้งปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เป็นการนำปริมาณธาตุอาหารที่จำเป็นของวัสดุเหลือใช้บางชนิดมาใช้ในการปรับปรุงบำรุงดิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *