กิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day ของ สวด.


ดร.อรทัย  ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน เป็นประธานกิจกรรม 5 ส Big Cleaning Day ของ สวด. ทำรายรอบอาคารสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน รวมทั้งทำความสะอาด และจัดเก็บเอกสารในห้องปฏิบัติการของแต่ละกลุ่ม  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *