อิทธิพลของวี-เอไมคอร์ไรซ่าและไรโซเบียมร่วมกับการใช้หินฟอสเฟต


ชื่อเรื่อง อิทธิพลของวี-เอไมคอร์ไรซ่าและไรโซเบียมร่วมกับการใช้หินฟอสเฟตต่อปริมาณธาตุอาหารของถั่วเหลืองในดินเปรี้ยวจัดชุดดินรังสิต ผู้ดำเนินการ 1. นางไพลิน บุญวิทยา 2. นางสาวสรวงธิดา ลิปิมงคล 3. นางสาวบรรเจิดลักษณ์ จินตฤทธิ์ 4. นายกำชัย กาญจนธนเศรษฐ บทคัดย่อ             การศึกษาอิทธิพลของ วี-เอ ไมคอร์ไรซ่า (VAM) และไรโซเบียม ร่วมกับการใช้หินฟอสเฟตต่อปริมาณธาตุอาหารของถั่วเหลืองในดินเปรี้ยวจัดชุดดินรังสิต ได้ดำเนินการทดลองในเรือนทดลอง กลุ่มวิจัยพัฒนาอินทรียวัตถุเพื่อการเกษตร สำนักวิจัยและการพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน และในห้องปฎิบัติการ ส่วนวิเคราะห์วิจัยพืชปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิพลของ VAM และเชื้อไรโซเบียมที่มีต่อการดูดซับธาตุอาหารบางชนิดของถั่วเหลืองซึ่งได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม และศึกษาการเพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสจากหินฟอสเฟตในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดโดยการใช้เชื้อ VAM วางแผนการทดลองแบบ CRD ประกอบด้วย 2 ปัจจัย คือ อัตราหินฟอสเฟต 4 อัตรา (0.03 0.06 0.12 และ 0.24 กรัม P2O5 ต่อกระถาง) ร่วมกับปัจจัยการใช้จุลินทรีย์ดิน (ไม่ใส่จุลินทรีย์ดิน ใส่เชื้อ VAM เพียงอย่างเดียว ใส่เชื้อไรโซเบียมเพียงอย่างเดียว และใส่ VAM ร่วมกับไรโซเบียม) จากผลการทดลอง พบว่าภายใต้การใส่หินฟอสเฟตอัตราต่าง ๆ กัน การใส่เชื้อ VAM ร่วมกับไรโซเบียม มีผลทำให้การเปลี่ยนแปลงของปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม แคลเซียมและแมกนีเซียมในถั่วเหลืองเพิ่มสูงขึ้นกว่าทุกกรรมวิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่งพบว่าการใส่เชื้อ VAM มีส่วนช่วยทำให้การใช้ประโยชน์ของธาตุฟอสฟอรัสของถั่วเหลืองจากหินฟอสเฟตซึ่งเป็นสารที่ละลายช้าเพิ่มสูงขึ้น สำหรับภายใต้การใส่และไม่ใส่จุลินทรีย์ดินพบว่าการใช้หินฟอสเฟตในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้น (0.06 ถึง 0.24 กรัม P2O5 ต่อกระถาง) มีผลทำให้การดูดซึมธาตุอาหาร ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในถั่วเหลืองเพิ่มสูงขึ้น ส่วนธาตุอาหารโพแทสเซียม แคลเซียมและแมกนีเซียมในถั่วเหลืองจะมีปริมาณลดลง เมื่อใส่หินฟอสเฟตในอัตรา 0.24 กรัม P2O5 ต่อกระถาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *