ซุ้ม test kit


สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ได้จัดกิจกรรมสาธิตการใช้งานชุด test kit เพื่อประชาสัมพันธ์นวัตกรรมของกรมฯ ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2556 ในวันคล้ายวันสถาปนากรมฯ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้สนใจเป็นอย่างดียิ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *