สมบัติทางเคมีของพืชตระกูลถั่วบางชนิดที่ใช้ทำปุ๋ยพืชสด


ชื่อเรื่อง สมบัติทางเคมีของพืชตระกูลถั่วบางชนิดที่ใช้ทำปุ๋ยพืชสด ผู้ดำเนินการ 1. นางประเทือง ตรีเพชร บทคัดย่อ           การศึกษาสมบัติทางเคมีของพืชตระกูลถั่วที่นิยมปลูก เพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด จำนวน 10 ชนิด ได้แก่ โสนอัฟริกัน โสนอินเดีย โสนจีนแดง โสนคางคก ถั่วปอเทือง ถั่วพร้า ถั่วพุ่มดำ ถั่วพุ่มแดง ถั่วพุ่มลาย และถั่วมะแฮะ จากตัวอย่างพืชที่ส่งมายังห้องปฏิบัติการวิเคราะห์พืช ปุ๋ยและสิ่งปรับปรุงดิน สำนักวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน จำนวน 264 ตัวอย่าง ในช่วงปี พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2545 เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณธาตุอาหารหลัก คือ ธาตุไนโตรเจน ธาตุฟอสฟอรัส และธาตุโพแทสเซียม นอกจากนี้ยังวิเคราะห์หาปริมาณของอินทรีย์คาร์บอน (OC) และค่า C/N ratio ข้อมูลผลวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้            โสนชนิดต่าง ๆ มีปริมาณธาตุไนโตรเจนอยู่ในช่วงร้อยละ 0.99 ถึง 3.90 ปริมาณธาตุฟอสฟอรัส อยู่ในช่วงร้อยละ 0.09 ถึง 0.67 ปริมาณธาตุโพแทสเซียมอยู่ในช่วงร้อยละ 0.61 ถึง 3.92 ปริมาณอินทรีย์คาร์บอน อยู่ในช่วงร้อยละ 22.43 ถึง 48.66 และค่า C/N ratio อยู่ในช่วง 8 ถึง 35               ถั่วปอเทือง มีปริมาณธาตุไนโตรเจนอยู่ในช่วงร้อยละ 1.17 ถึง 3.06 ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสอยู่ในช่วงร้อยละ 0.12 ถึง 0.59 ปริมาณธาตุโพแทสเซียม อยู่ในช่วงร้อยละ 0.47 ถึง 2.68 ปริมาณอินทรีย์คาร์บอน อยู่ในช่วงร้อยละ 32.75 ถึง 49.61 และค่า C/N ratio อยู่ในช่วง 10 ถึง 31             ถั่วพร้า มีปริมาณธาตุไนโตรเจนอยู่ในช่วงร้อยละ 1.39 ถึง 4.33 ปริมาณธาตุฟอสฟอรัส อยู่ในช่วงร้อยละ 0.12 ถึง 0.46 ปริมาณธาตุโพแทสเซียม อยู่ในช่วงร้อยละ 0.48 ถึง 2.54 ปริมาณอินทรีย์คาร์บอน อยู่ในช่วงร้อยละ 35.95 ถึง 47.39 และค่า C/N ratio อยู่ในช่วง 9 ถึง 34              ถั่วพุ่มชนิดต่าง ๆ มีปริมาณธาตุไนโตรเจนอยู่ในช่วงร้อยละ 1.14 ถึง 4.01 ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสอยู่ในช่วงร้อยละ 0.09 ถึง 0.75 ปริมาณธาตุโพแทสเซียม อยู่ในช่วงร้อยละ 0.42 ถึง 4.70 ปริมาณอินทรีย์คาร์บอน อยู่ในช่วงร้อยละ 29.65 ถึง 46.28 และค่า C/N ratio อยู่ในช่วง 8 ถึง 34             ถั่วมะแฮะ มีปริมาณธาตุไนโตรเจนอยู่ในช่วงร้อยละ 1.77 ถึง 3.85 ปริมาณธาตุฟอสฟอรัส อยู่ในช่วงร้อยละ 0.16 ถึง 0.34 ปริมาณธาตุโพแทสเซียม อยู่ในช่วงร้อยละ 0.58 ถึง 2.29 ปริมาณอินทรีย์คาร์บอน อยู่ในช่วงร้อยละ 36.85 ถึง 47.77 และค่า C/N ratio อยู่ในช่วง 10 ถึง 26

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *