ผลการปรับปรุงชุดดินท่ายางโดยการปลูกถั่วคลุมดิน


ชื่อเรื่อง ผลการปรับปรุงชุดดินท่ายางโดยการปลูกถั่วคลุมดิน ผู้ดำเนินการ 1. นางประเทือง ตรีเพชร 2. นางอรทัย สุกรียพงศ์ 2. นางอรทัย สุกรียพงศ์ บทคัดย่อ             ในการศึกษาผลของการปลูกถั่วคลุมดิน เพื่อปรับปรุงบำรุงดินเสื่อมโทรม ชุดดินท่ายาง ในโครงการฯ เขาชะงุ้ม จังหวัดราชบุรี ซึ่งปลูกถั่วคาโลโป (คาโลโป) ถั่วลาย ถั่วเสี้ยนป่า และถั่วฮามาต้าไว้ ตั้งแต่ปี 2531 โดยวางแผนทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ 5 วิธีการ ทำ 4 ซ้ำ การศึกษาครั้งนี้ได้ทำการเก็บตัวอย่างดินจำนวน 20 แปลง มาทำการวิเคราะห์สมบัติทางเคมี กายภาพ และชีวภาพ เมื่อปลูกถั่วได้ 15 ปี พบว่า ค่า pH ในดินที่ปลูกและไม่ปลูกถั่ว ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ระหว่างถั่วทั้ง           4 ชนิด มีผลต่อระดับค่า pH ของดินเท่ากันคือมีค่า pH เท่ากับ 5.3-5.4 ในทางตรงกันข้าม การปลูกถั่วคลุมดิน เป็นผลให้ปริมาณอินทรียวัตถุในดินเพิ่มมากขึ้นจากดินที่ไม่ปลูกถั่วอย่างมีนัยสำคัญคือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.54 ถึง 0.69 ดินจากแปลงถั่วลายและถั่วเสี้ยนป่ามีปริมาณอินทรียวัตถุเท่ากันคือร้อยละ 1.80-1.81 แต่มากกว่าถั่วคาโลโป และถั่วฮามาต้า ซึ่งเท่ากับร้อยละ 1.75และ1.66 ถั่วทุกชนิดไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ สำหรับปริมาณธาตุอาหารหลัก เช่น ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ผลวิเคราะห์ดินแสดงว่า การปลูกถั่วและไม่ปลูกถั่ว มีปริมาณ ฟอสฟอรัส เท่ากับ 4 ถึง 5 ppm. ซึ่งไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ ตรงกันข้าม กับโพแทสเซียม ซึ่งการปลูกถั่วคลุมทำให้มีปริมาณมากขึ้น            2 ถึง 4 ppm. สูงกว่าการไม่ปลูกถั่วอย่างมีนัยสำคัญ ถั่วลายช่วยเพิ่มโพแทสเซียมมากกว่าถั่วชนิดอื่นอย่างเห็นได้ชัด ผลการศึกษาความชื้นใต้ผิวดินที่ปลูกถั่ว พบว่ามีปริมาณความชื้นสูงกว่าการไม่ปลูกถั่ว เท่ากับร้อยละ 2.92 ถึง 3.8 อย่างมีนัยสำคัญ และปริมาณความชื้นในดินระหว่างชนิดของถั่ว มีผลไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้การปลูกถั่วคลุมดินยังมีผลทำให้ปริมาณจุลินทรีย์ดินเพิ่มจำนวนมากขึ้นประมาณ 10 เท่า จากในดินที่ไม่มีการปลูกถั่ว อย่างมีนัยสำคัญ และพบว่าถั่วลาย ช่วยเพิ่มปริมาณ จุลินทรีย์ดินมากกว่าถั่วคาโลโป ถั่วฮามาต้า และถั่วเสี้ยนป่า          ในการปรับปรุงดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ เช่น ชุดดินท่ายาง โดยการปลูกถั่วคลุมดินทั้ง 4 ชนิดนั้น เมื่อพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ดินและพืช สรุปได้ว่าการปลูกถั่วลายคลุมดินจะให้ผลดีกว่าถั่วชนิดอื่นๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *