การประเมินชนิดแร่องค์ประกอบของดินเหนียวจากค่าความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดิน


ชื่อเรื่อง การประเมินชนิดแร่องค์ประกอบของดินเหนียวจากค่าความจุในการแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดิน ผู้ดำเนินการ 1.นางสาวสมใจ เชนยพาณิชย์ 2.นางสาวสุวรรณีย์ ภูธรธราช 3.นายรัตนชาติ ช่วยบุดดา บทคัดย่อ              จากการศึกษาดินจำนวน 15 ชุดดิน โดยศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา สมบัติทางแร่วิทยา สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดิน พบว่าชุดดินตาคลี ชุดดินชัยบาดาล ชุดดินลพบุรี มีเนื้อดินละเอียด ปฏิกิริยาดินเป็นด่าง มีปริมาณอินทรียวัตถุสูง มีค่าความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดินสูง มีแร่ดินเหนียวหลักเป็นแร่มอนต์มอริลโลไนต์ ส่วนชุดดินชุมพร ชุดดินสวี ชุดดิน เขาขาด ชุดดินท้ายเหมือง ชุดดินอ่าวลึก ชุดดินแกลง ชุดดินห้างฉัตร ชุดดินมาบบอน ชุดดิน ดอยปุย ชุดดินยโสธร และชุดดินฝั่งแดง มีเนื้อดินปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรด มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ำ มีค่าความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดินต่ำ มีแร่ดินเหนียวหลักเป็นแร่ เคโอลิไนต์ และชุดดินสัตหีบมีเนื้อดินหยาบ ปฏิกิริยาดินเป็นกรด มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ำมาก แร่ในดินส่วนใหญ่เป็นแร่ควอตซ์ มีค่าความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดินต่ำมาก              การศึกษาค่าความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดินจึงสามารถใช้ประเมินชนิดแร่องค์ประกอบในอนุภาคขนาดดินเหนียวได้ถ้าพบว่าดินมีเนื้อดินละเอียด ปฏิกิริยาดินเป็นด่าง มีปริมาณอินทรียวัตถุสูง ทำให้ค่าความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดินสูง ชั้นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนแคตไอออนมีค่ามากกว่า 0.7 แร่ในดินควรที่จะเป็นแร่มอนต์มอริลโลไนต์ ส่วนดินที่มีเนื้อดินปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรด มีปริมาณอินทรียวัตถุต่ำ ทำให้ค่าความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดินต่ำ ชั้นกิจกรรมการแลกเปลี่ยนแคตไอออนมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.3 แร่ในดินที่พบควรที่จะเป็นแร่เคโอลิไนต์หรือแร่ดินเหนียวหลายชนิดปะปนกันอยู่              ดังนั้นในการศึกษาด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน หรือความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารพืช สามารถใช้ค่าความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนของดิน และชั้นกิจกรรมการแลกเปลี่ยน แคตไอออนคาดคะเนชนิดของแร่ดินเหนียวได้ ส่วนการศึกษาดินเพื่อจุดประสงค์ในการจำแนกดินควรที่จะทำการวิเคราะห์ชนิดแร่องค์ประกอบในอนุภาคขนาดดินเหนียวโดยเทคนิคทางการ เลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ประกอบด้วยจึงจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *