ลักษณะทางจุลสัณฐานดินของดินที่เกิดจากหินแกรนิตของประเทศไทย


ชื่อเรื่อง ลักษณะทางจุลสัณฐานดินของดินที่เกิดจากหินแกรนิตของประเทศไทย ผู้ดำเนินการ 1. น.ส. บงกช สี่สุวรรณ 2. น.ส. สมใจ เชนยพาณิชย์ 3. น.ส. หทัยรัตน์ พิชัยณรงค์ บทคัดย่อ          ผลการศึกษาลักษณะทางจุลสัณฐานดินของดินที่เกิดจากหินแกรนิตของประเทศไทยพบว่า ลักษณะของดินเป็นดินเนื้อหยาบจนถึงดินเนื้อละเอียด ดินมีสีน้ำตาลปนเหลือง สีน้ำตาลปนแดงจนถึงสีน้ำตาล โครงสร้างขนาดเล็กของดินพบชนิด vughy, subangular blocky structure, bridge grain structure, pellicular grain structure และ single grain structure ช่องว่างในดินประกอบด้วย vughs interconnect vughs, planar voids, simple packing voidsและ compound packing voids ซึ่งเป็นช่องว่างที่มีลักษณะและรูปร่างต่างๆกัน ปริมาณช่องว่างพบร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ จึงเป็นดินที่มีการระบายน้ำดี เนื้อดินประกอบด้วยอนุภาคขนาดต่างๆตั้งแต่ทรายแป้งจนถึงก้อนกรวดอยู่ปะปนกัน อนุภาคขนาดหยาบที่พบในปริมาณมาก ได้แก่ แร่ควอตซ์ ซึ่งเป็นแร่ที่ทนทานต่อการสลายตัว มี รูปร่างเป็นเหลี่ยมถึงค่อนข้างกลม พบทั้งชนิด polycrystalline quartz ซึ่งเป็นแร่ควอตซ์ที่มาจากหินแกรนิต และแร่ควอตซ์ชนิด broken quartz ซึ่งเป็นแร่ควอตซ์ที่มีร่องรอยแตก แร่อื่น ๆ ที่พบในปริมาณรองลงมา ได้แก่ แร่มัสโคไวต์ แร่ไบโอไทต์ และแร่เฟลด์สปาร์ ที่มีขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นตามความลึกของหน้าตัดดินในดินที่มีวัตถุต้นกำเนิดชนิดสลายตัวผุพังอยู่กับที่ แร่เซริไซต์อนุภาคขนาดทรายแป้งกระจายอยู่ในดิน ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากการสลายตัวผุพังของกลุ่มแร่ไมกา ส่วนแร่อื่น ๆ ที่พบในปริมาณเล็กน็อย ได้แก่ แร่ทัวร์มาลีน แร่เซอร์คอน และแร่กิบบ์ไซต์ซึ่งเกิดจากการสลายตัวผุพังของแร่มัสโคไวต์ โดยได้รับอิทธิพลมาจากสภาพความชื้นดินแบบยูดิก รวมทั้งก้อนกลมของเชิร์ต ส่วนการคัดขนาดไม่ดีตลอดหน้าตัดดิน เพราะว่าประกอบด้วยอนุภาคขนาดต่าง ๆ ทั้งยังพบชิ้นส่วนของหินแกรนิตในหน้าตัดดิน ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างอนุภาคขนาดหยาบและอนุภาคขนาดละเอียดเป็นชนิดอนุภาคขนาดหยาบฝังอยู่ในกลุ่มอนุภาคขนาดละเอียด และอนุภาคขนาดละเอียดเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอนุภาคขนาดหยาบ ส่วนประกอบที่เป็นพื้นแสดงลักษณะชนิด undifferentiated b-fabric เนื่องจากอนุภาคขนาดละเอียดประกอบด้วยเหล็กออกไซด์ และลักษณะชนิด crystallitic b-fabric เนื่องจากประกอบด้วยเเร่เซริไซต์ กระจายอยู่ทั่วไปในดิน สำหรับลักษณะที่เกิดขึ้นโดยกระบวนการเกิดดิน ได้แก่ กระบวนการพัดพาหรือการสะสมของอนุภาคดินเหนียวที่เพิ่มขึ้นในตอนล่างของหน้าตัดดิน ซึ่งบางส่วนพบว่าผสมกับเหล็กออกไซด์บรรจุอยู่ในช่องว่างในดินและการพบเหล็กออกไซด์ในดิน รวมทั้งก้อนกลมขนาดเล็กของแร่เกอไทต์ เนื่องจากได้รับอิทธิพลมาจากการสลายตัวของแร่ไบโอไทต์ ชุดดินดอยอินทนนท์ (1) และชุดดินดอยอินทนนท์ (2) ซึ่งอยู่ในภูมิประเทศที่มีความลาดชันสูง เป็นดินที่มีวัตถุต้นกำเนิดเกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่หรือวัสดุตกค้างของหินแกรนิต เพราะว่าประกอบด้วย          1 แร่ที่พบในปริมาณมาก ได้แก่ แร่ควอตซ์ที่มีรูปร่างเป็นเหลี่ยมถึงค่อนข้างเหลี่ยม พบชนิด polycrystalline quartz ซึ่งเป็นแร่ควอตซ์ที่มาจากหินแกรนิตและมีขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นตามความลึกของหน้าตัดดิน          2 อัตราการสลายตัวของแร่ลดลงตามความลึกของหน้าตัดดิน คือพบแร่ polycrystalline quartz และแร่ที่สลายตัวได้ง่าย เช่น แร่ไบโอไทต์ แร่เฟลด์สปาร์ มีขนาดใหญ่ขึ้นและปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามความลึก            3 พบชิ้นส่วนของหินแกรนิตในหน้าตัดดิน           4 พบแร่มัสโคไวต์ ไบโอไทต์ เฟลด์สปาร์ ทัวร์มาลีน และ แร่เซอร์คอน ซึ่งเป็นแร่ประกอบของหินแกรนิต ชุดดินหนองมด ชุดดินฉลอง ชุดดินทุ่งหว้า เป็นดินที่เกิดจากกระบวนพัดพามาโดยอิทธิพลของน้ำ และถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมในระยะทางที่แตกต่างกัน ดังนั้นวัตถุต้นกำเนิดของดินเหล่านี้คือ ตะกอนที่ถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมโดยได้รับอิทธิมาจากหินแกรนิต เพราะว่าประกอบด้วย           1 แร่ที่พบในปริมาณมาก ได้แก่ แร่ควอตซ์ที่มีรูปร่างเป็นเหลี่ยมถึงค่อนข้างกลม พบแร่ ควอตซ์ชนิดที่มีร่องรอยแตกในปริมาณมาก อนุภาคเหล่านี้พบแร่เหล็กออกไซต์เคลือบอยู่ตามผิวหรือตามรอยแตกของอนุภาค          2 พบอนุภาคขนาดต่างๆ ตั้งแต่ทรายแป้งจนถึงก้อนกรวดอยู่ปะปนกัน         3 พบแร่ทัวร์มาลีน แร่เซอร์คอน และแร่เซริไซต์ ซึ่งเป็นแร่ประกอบของหินแกรนิต        ส่วนชุดดินมาบบอนในดินบนพบแร่ควอตซ์ชนิดที่มีแร่เหล็กออกไซต์เคลือบอยู่ตามผิวหรือตามรอยแตกของอนุภาค สำหรับดินล่างพบลักษณะเป็นดินที่มีวัตถุต้นกำเนิดเกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่หรือวัสดุตกค้างของหินแกรนิต ดังนั้นวัตถุต้นกำเนิดของชุดดินมาบบอนจึงเป็นตะกอนที่ถูกพัดพามาโดยอิทธิพลของน้ำวางตัวอยู่บนวัสดุตกค้างที่เป็นหินแกรนิต            การแจกกระจายขนาดของอนุภาคดินพบว่าทุกชุดดินมีปริมาณของอนุภาคขนาดทรายสูงกว่าอนุภาคขนาดดินเหนียว ยกเว้นชุดดินหนองมดที่มีอนุภาคขนาดดินเหนียวสูงกว่าอนุภาคขนาดทรายเล็กน้อย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *