ลักษณะจุลสัณฐานดินบางชุดดินเพื่อการสำรวจและจำแนกดิน


ชื่อเรื่อง ลักษณะจุลสัณฐานดินบางชุดดินเพื่อการสำรวจและจำแนกดิน ผู้ดำเนินการ 1. น.ส. หทัยรัตน์ พิชัยณรงค์ 2. น.ส. บงกช สี่สุวรรณ บทคัดย่อ         ผลวิเคราะห์ลักษณะจุลสัณฐานดินบางชุดดิน ซึ่งมีทั้งสิ้น 7 ชุดดิน โดยการทำแผ่นตัดบางของดิน ตรวจสอบผ่านกล้องจุลทรรศน์ และได้นำเสนอผลวิเคราะห์เป็นคำบรรยายพร้อมรูปภาพ เป็นข้อมูลที่จะส่ง เสริมและยืนยันงานสำรวจดินในภาคสนามได้เป็นอย่างดี ผลวิเคราะห์ลักษณะจุลสัณฐานดินทำให้ทราบถึง             1. การพัฒนาการของหน้าตัดดิน เป็นลักษณะหนึ่งซึ่งผลวิเคราะห์จุลสัณฐานดิน แสดงให้เห็นจากดินแรกเกิดในอันดับ Entisols เป็นดินที่ไม่มีชั้นวินิจฉัยดินๆ ได้แก่ ตัวอย่างชุดดินสัตหีบ ซึ่งผลวิเคราะห์จุลสัณฐานดิน พบว่ามีโครงสร้างขนาดเล็กแบบเม็ดแร่เดี่ยว และไม่มีการเคลือบของดินเหนียวในทุกชั้นดินจนกระทั่งถึงชั้นความลึก 118-150 ซ.ม. และดินในอันดับ Spodosols แสดงชั้นวินิจฉัยดินล่างสปอตดิก เป็นชั้นที่เกิดจากการสะสมสารอสัณฐานของอินทรียวัตถุ ซึ่งจะมีเหล็กและอลูมินัมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ได้มาสะสมอยู่ในดินได้แก่ ตัวอย่างชุดดินบ้านทอน ผลวิเคราะห์จุลสัณฐานดิน พบว่ามีการเคลือบของเม็ดทรายด้วยอินทรียวัตถุในดินชั้นความลึก 70-110/30 ซ.ม. และดินในอันดับ Ultisols เป็นดินที่มีพัฒนาการมานาน มีชั้นการสะสมของดินเหนียว คือ ชั้นวินิจฉัยดินล่างอาร์จิลลิก ได้แก่ ตัวอย่างชุดดินสตึก ผลวิเคราะห์จุลสัณฐานดิน พบว่ามีการเคลือบและสะสมของดินเหนียว ในดินชั้นความลึก 53-86 ซ.ม.            2. พัฒนาการของหน้าตัดดิน ที่แสดงลักษณะความไม่ต่อเนื่องทางธรณีวิทยา เป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะบางอย่างในชั้นดินที่เห็นได้อย่างชัดเจน ได้แก่ ตัวอย่างชุดดินหนองแก ซึ่งผลวิเคราะห์จุลสัณฐานดิน พบว่ามีความแตกต่างของสัดส่วนอนุภาคหยาบ : อนุภาคละเอียด และมีขนาดและปริมาณการสะสมมวลสารพอกของเหล็กและแมงกานีสออกไซด์ที่แตกต่างของชั้นดินที่อยู่ติดกัน ซึ่งเป็นลักษณะที่มีพัฒนาการในหน้าตัดของดิน ที่มีความไม่ต่อเนื่องทางธรณีวิทยา ในดินชั้นความลึก 25/28-42/58 ซ.ม. และ 42/58-62/83 ซ.ม.          3. วัตถุต้นกำเนิดดิน แบ่งเป็น - วัตถุต้นกำเนิดดินที่เกิดอยู่กับที่ ได้แก่ ตัวอย่างชุดดินโชคชัย ซึ่งวัตถุต้นกำเนิดดินเป็นหิน บะซอลต์ และผลวิเคราะห์จุลสัณฐานดิน พบว่ามี basalt rock fragment ในดินชั้นความลึก 90-170 ซ.ม. - วัตถุต้นกำเนิดดินที่เคลื่อนย้ายมาทับถมโดยแรงถ่วงของโลก ได้แก่ ตัวอย่างดินลาดหญ้าที่ เป็นดินร่วนหยาบ และผลวิเคราะห์จุลสัณฐานดิน พบว่ามีลักษณะของเม็ดทรายเป็นแบบเหลี่ยมคม การคัด ขนาดไม่ดีในทุกชั้นดินเช่นเดียวกับที่ชั้นความลึก 15/18-30/32 ซ.ม. - วัตถุต้นกำเนิดดินที่เคลื่อนย้ายมาทับถมโดยอิทธิพลของน้ำ ได้แก่ ชุดดินเขาย้อย ผลวิเคราะห์ จุลสัณฐานดิน พบว่าเม็ดทรายค่อนข้างกลมถึงกลมมน และมีการคัดขนาดปานกลางในทุกชั้นดินเช่นเดียวกับ ที่ชั้นความลึก 76-100/108 ซ.ม.          งานในภาคสนามของนักสำรวจดิน ต้องอาศัยผลวิเคราะห์ลักษณะจุลสัณฐานดิน เพื่อเป็นการยืน ยันและสนับสนุนด้วยเสมอ นอกจากนี้ ผลวิเคราะห์ลักษณะจุลสัณฐานดิน จะเป็นข้อมูลพื้นฐาน ที่เป็น ประโยชน์ในงานวิเคราะห์วิจัยด้านอื่นๆ ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *