ผลจากการเผาไหม้ดินต่อปริมาณความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน


ชื่อเรื่อง ผลจากการเผาไหม้ดินต่อปริมาณความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน ผู้ดำเนินการ 1. นางสุจจารี พินิจ 2. นางสาวนภาพร เมฆลอย 3. นางสาวสมใจ เชนยพาณิชย์ บทคัดย่อ             ดินทั้งสิบหน้าตัดดินที่นำมาศึกษาก่อนเผาและเผาที่อุณหภูมิ 100, 200, 300, 400, 550 และ 800 องศาเซลเซียสตามลำดับ ส่วนใหญ่ปริมาณความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน เริ่มเปลี่ยนแปลงน้อยลงที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส เพราะว่าที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ปริมาณอินทรียวัตถุลดลง 60-100 เปอร์เซ็นต์ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ปริมาณความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนลดลงแต่ไม่มากเพราะปริมาณอินทรียวัตถุของดินก่อนเผาอยู่ในระดับปานกลางและเผาที่ที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส ปริมาณอินทรียวัตถุลดลงมาอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งเป็นผลทำให้ปริมาณความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนลดลงไม่มาก เมื่อเผาที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียสและ 800 องศาเซลเซียส ปริมาณความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนที่ลดลง เนื่องมาจากปริมาณและชนิดของอนุภาคดินเหนียวเป็นส่วนใหญ่ ในดินที่มี % clayและมีแร่ดินเหนียวชนิดมอนต์มอริลโลไนต์ เป็นแร่หลัก ปริมาณความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน เช่น ชุดดินลำนารายณ์(Ln) ชุดดินลพบุรี (Lb) และชุดดิน ชัยบาดาล(Cd) เพราะมอนต์มอริลโลไนต์ เป็นแร่ดินเหนียว ชนิดที่มีโครงสร้าง 2:1 เมื่อเผาที่อุณหภูมิสูง ๆ โครงสร้างภายใน (internal surface) ของแร่ดินเหนียวสลายไป ทำให้การดูดซับประจุบวกที่พื้นผิวโครงสร้างภายในของแร่ ดินเหนียวลดลง ทำให้ปริมาณความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนลดลงไปด้วย ส่วนในดินที่มี % clay สูง แต่เป็นแร่ดินเหนียวชนิดที่มีโครงสร้าง 1:1 ปริมาณความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนก่อนเผาและหลังเผาที่อุณหภูมิต่าง ๆ ลดลง แต่ไม่ชัดเจน เช่น ดินด่านซ้ายที่เป็นดินเนื้อละเอียด (Ds-f) ชุดดินอุตรดิตถ์ (Utt) และในดินที่มี % clay ต่ำ โครงสร้าง 1:1 เช่น ดินโคราชที่เป็นดินร่วนหยาบ (Kt-col) ดินสตึก ที่มีจุดประสีเทา (Suk-gm) ดินสตึกที่เป็นดินร่วนหยาบ (Suk-col) ดินลำปางที่มีศิลาแรงอ่อน (Lp-pic) และชุดดินปราณบุรี(Pr) ก่อนเผาปริมาณความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนอยู่ในระดับต่ำ เมื่อเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส ปริมาณความจุแลกเปลี่ยน แคตไอออนลดลงไปต่ำกว่าเดิม                แสดงว่าอุณหภูมิสูง ๆ ทำให้ปริมาณความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน ซึ่งเป็นตัวบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง เกษตรกรส่วนใหญ่เชื่อว่าการเผาป่า ตอซัง เพื่อทำการเกษตรทำให้ดินดีขึ้นนั้นกลับทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงไป การอุ้มน้ำของดินต่ำ น้ำไหลผ่านได้ง่าย แร่ธาตุละลายสูญหายไปกับน้ำได้ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้จุลินทรีย์ในดินตาย ทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์เพราะจุลินทรีย์ในดิน ช่วยในขบวนการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดิน ให้พืชนำไปใช้เพื่อการเจริญเติบโตต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *