การปรับปรุงส่วนผสมและปริมาณที่ใช้ในสารละลายปรับสีแอมโมเนียมวานาโดโมลิบเดท


ชื่อเรื่อง การปรับปรุงส่วนผสมและปริมาณที่ใช้ในสารละลายปรับสีแอมโมเนียมวานาโดโมลิบเดท ให้เหมาะสมในการวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสในพืชและปุ๋ยอินทรีย์ ผู้ดำเนินการ 1. นางสาวนภาพร เมฆลอย 2. นางสาวสรวงธิดา ลิปิมงคล 3. นางสุจจารี พินิจ บทคัดย่อ 1. ข้อมูลที่ได้รับทำให้ได้วิธีการวิเคราะห์หาฟอสฟอรัสในพืชและปุ๋ย ซึ่งเป็นวิธีการที่ประหยัด เพื่อประโยชน์ในการประหยัดค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ 2. ข้อมูลที่ได้รับทำให้ได้วิธีการที่ประหยัดและได้มาตรฐาน สามารถนำไปเผยแพร่ต่อไปได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *