วิธีการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่


ชื่อเรื่อง วิธีการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ ผู้ดำเนินการ 1. นางชูศรี สุขวิวัฒน์ 2. น.ส.นภาพร เมฆลอย 3. นางสุจจารี พินิจ บทคัดย่อ            ในปัจจุบันงานบริการวิเคราะห์ดินของกรมพัฒนาที่ดินได้รับความนิยมของเกษตรกรและประชาชนทั่ว ๆ ไปเป็นอย่างมาก มีตัวอย่างส่งเข้ามาขอรับบริการเป็นจำนวนมากทั้งห้องปฏิบัติการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค หน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ของกรมพัฒนาที่ดินนอกจากจะออกไปให้บริการตามแผนงานของกรมแล้วยังต้องออกไปร่วมให้บริการ ”คลินิกดิน” ร่วมกับคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของกระทรวง ส่วนวิทยบริการ สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน รับผิดชอบหน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ของส่วนกลางจึงได้จัดทำคู่มือวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ โดยนำข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับวิธีการที่ใช้ในหน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ที่นักวิทยาศาสตร์กองวิเคราะห์ดินได้ทดสอบและปรับปรุงไว้ไว้มารวบรวม และนำผลการปฏิบัติงานบริการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ของส่วนวิทยบริการมาเสริมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จัดทำเป็นระบบขั้นตอนใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของหน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ ซี่งจะมีประโยชน์ให้งานบริการวิเคราะห์ดินของกรมพัฒนาที่ดินทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีได้มาตรฐานเดียวกัน ทำให้การแปลผลวิเคราะห์ให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ย การใช้ปูน และการปรับปรุงดินที่เกี่ยวข้องมีความถูกต้องในรูปแบบเดียวกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *