ผลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินชุดดินรังสิต


ชื่อเรื่อง ผลของปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีของดินชุดดินรังสิตและผลผลิตของข้าว พันธุ์ชัยนาท 1 ผู้ดำเนินการ 1. นางชูศรี สุขวิวัฒน์ 2. นางสาวฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน์ บทคัดย่อ              การใช้ประโยชน์จากปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงสมบัติบางประการของดินชุดดินดังกล่าว มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเพิ่มศักยภาพของดิน ทั้งในด้านการปรับปรุงลักษณะโครงสร้างของดิน เพิ่มประสิทธิภาพความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารต่อพืชในดิน และประหยัดในการใช้ปุ๋ยเคมี และจะส่งผลให้ต้นข้าวซึ่งเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงสามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติและผลผลิตเพิ่มขึ้น การที่ปริมาณธาตุอาหารในดินมีไม่เพียงพอ จะส่งผลกระทบต่อการชะงักงันของต้นข้าวอยู่เป็นเวลานาน ถึงแม้จะตั้งตัวได้แต่จะเป็นสาเหตุทำให้ผลผลิตของข้าวลดลงอย่างมาก แหล่งที่มาของปุ๋ยอินทรีย์นั้นเกษตรกรสามารถที่จะพิจารณาการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงบำรุงดินได้หลายวิธี เช่นจากการทำปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และการไถกลบตอซังพืช ปุ๋ยอินทรีย์ดังกล่าวนี้ต่างมีคุณสมบัติในการปรับปรุงบำรุงดินได้ดี โดยทำให้โครงสร้างและอนุภาคของเม็ดดินเกาะตัวกัน มีความเหมาะสมต่อการเจริญและแผ่กระจายของระบบรากพืชในดิน มีคุณสมบัติเป็นสารคอลลอยด์สามารถดูดซับน้ำได้ถึง 4 เท่า มีองค์ประกอบของสารฮิวมัสที่สามารถดูดยึดธาตุอาหารให้กับดิน และรักษาสถานะภาพของความเป็นกรดเป็นด่างให้มีความเป็นกลาง แต่อย่างไรก็ตามในการศึกษาวิจัยนี้ได้มุ่งประเด็นถึงความสำคัญในวิธีการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยอินทรีย์แต่ละชนิด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการปรับปรุงบำรุงดินอย่างสูงสุดหลังจากการปฏิบัตินำปุ๋ยอินทรีย์แต่ละชนิดใส่ลงในดิน โดยได้คำนึงถึงความเหมาะสมและความสะดวกต่อการปฏิบัติของเกษตรกรและในด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *