ปริมาณความชื้นและสมบัติทางกายภาพบางประการของดินในพื้นที่ลุ่มน้ำเขาบ่อขิง


ชื่อเรื่อง ปริมาณความชื้นและสมบัติทางกายภาพบางประการของดินในพื้นที่ลุ่มน้ำเขาบ่อขิง ณ พื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้ดำเนินการ 1. นางสาว ดรุณี ชัยโรจน์ 2. นาย จิราวุฒิ เวียงวงษ์งาม บทคัดย่อ          จากการศึกษาปริมาณความชื้นและสมบัติทางกายภาพบางประการของดินในพื้นที่ลุ่มน้ำเขาบ่อขิง ณ พื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี พบว่า พื้นที่ลุ่มน้ำแห่งนี้มีเนื้อดินเป็นดินทรายหรือดินทรายปนร่วน ดินในช่วงความลึก 0 ถึง 30 เซนติเมตร มีปริมาณความชื้นต่ำมากโดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนในช่วงฤดูฝน ดินในช่วงความลึก 0 ถึง 30 เซนติเมตร มีปริมาณความชื้นเพียงพอในช่วงที่มีฝนตกกล่าวคือปริมาณความชื้นดินขึ้นอยู่กับปริมาณฝน สำหรับดินในช่วงความลึก 45 ถึง 60 เซนติเมตร มีปริมาณความชื้นต่ำมาก จนถึงระดับต่ำกว่าความชื้นที่จุดพิกัดล่างของความเป็นประโยชน์ของน้ำในดิน เกือบตลอดปี ยกเว้นในช่วงที่มีปริมาณฝนตกหนักหรือบริเวณที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำหรือบริเวณที่อยู่ใกล้แอ่งน้ำหรือคันดินกั้นน้ำ ส่วนดินในช่วงความลึก 90 เซนติเมตรส่วนใหญ่มีปริมาณความชื้นดินเพียงพอตลอดปี ยกเว้นพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 38 เมตร ขึ้นไป ส่วนพื้นที่ที่อยู่ในที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่อยู่ใกล้แอ่งน้ำหรือคันดินกั้นน้ำ มีปริมาณความชื้นสูงจนถึงระดับที่ดินอิ่มตัวดัวยน้ำหรือมีน้ำขัง สำหรับช่วงความลึกดิน 120 เซนติเมตรลงไปซึ่งส่วนใหญ่เป็นชั้นดาน พบว่าในช่วงปีแรกของการตรวจวัด ดินมีปริมาณความชื้นค่อนข้างต่ำมากและดินแน่นมากและเมื่อเวลาผ่านไป ชั้นดินแน่นนี้จะมีปริมาณความชื้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เปลี่ยนสภาพเป็นชั้นดานเปราะ และพบว่า คันดินกั้นน้ำหรือแอ่งเก็บกักน้ำ ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดินในลุ่มน้ำเขาบ่อขิง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *