การจำแนกประเภทเนื้อดินโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์


ชื่อเรื่อง การจำแนกประเภทเนื้อดินโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผู้ดำเนินการ 1. นาย สันติ รัตนอานุภาพ 2. นาง นฤมล จันทวัชรากร บทคัดย่อ          การจำแนกประเภทเนื้อดินแบบดั่งเดิม จะใช้การตรวจสอบจากไดอะแกรมสามเหลี่ยมแจงประเภทเนื้อดินของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นงานที่ใช้เวลามาก และอาจผิดพลาดได้จากตัวผู้ใช้งานเอง แต่ปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้โดยใช้โปรแกรมจำแนกประเภทเนื้อดินเข้ามาทดแทน โปรแกรมจำแนกประเภทเนื้อดินเขียนด้วยภาษา Excel Visual Basic ซึ่งมีอยู่ภายในตัวโปรแกรม Microsoft Excel ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในทุกหน่วยงาน จึงไม่จำเป็นต้องหาโปรแกรมอื่นมาเสริม ในโปรแกรมจำแนกประเภทเนื้อดินประกอบด้วย 5 ส่วนงาน ประกอบด้วยการกำหนดชนิดตัวแปร การกำหนดค่าตัวเลขของ % sand % silt และ % clay ให้กับตัวแปร การนำค่าตัวเลขจากตัวแปรไปเข้าพิจารณาใน 12 เงื่อนไขแจกแจงประเภทเนื้อดินแล้วแสดงผลเนื้อดินนั้นออกมา การเลื่อนลงมา 1 บรรทัด และการตรวจสอบว่ายังมีตัวเลขของ % Sand, % Silt และ % Clay ในบรรทัดใหม่ที่จะนำมาตรวจสอบการแจกแจงเนื้อดินอีกหรือไม่ เป็นต้น โปรแกรมนี้ใช้ฟังชัน 7 คำสั่งใช้งาน ใช้ 6 สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบ (relative operators) และใช้ 2 สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับตรรกะ (logical operator)            ผลการทดลองจากการตรวจเทียบกับไดอะแกรมสามเหลี่ยมแจงประเภทเนื้อดินของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา และโปรแกรมจำแนกประเภทเนื้อดินจำนวน 245 ตัวอย่าง ที่ครอบ คลุม 10 กลุ่มชุดดิน 20 ชุดดิน พบว่าข้อมูลตรงกันทั้ง 245 ตัวอย่าง และผลการทดสอบจำนวน 39 จุดที่ตกบนเส้นแบ่งขอบเขตเนื้อดินในไดอะแกรมสามเหลี่ยมจำแนกประเภทเนื้อดินเมื่อเทียบกับโปรแกรมจำแนกประเภทเนื้อดิน ปรากฎว่าได้ประเภทเนื้อดินตรงกันทั้ง 39 จุดทดสอบ และจากการจับเวลาการทำงานของโปรแกรมจำแนกประเภทเนื้อดินที่ใช้กับ 245 ตัวอย่างทดสอบพบว่า ใช้เวลาเพียง 2 วินาทีเท่านั้น ซึ่งถ้าใช้การตรวจสอบจากไดอะแกรมสามเหลี่ยมแจงประเภทเนื้อดิน จะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงในการอ่านค่าจากไดอะแกรมสามเหลี่ยมและบันทึกผล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *