ปริมาณความชื้นในดินในพื้นที่ปลูกมะม่วง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย


ชื่อเรื่อง ปริมาณความชื้นในดินในพื้นที่ปลูกมะม่วง ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้ดำเนินการ 1. นายจิราวุฒิ เวียงวงษ์งาม 2. นางสาวอภันตรี พฤกษพงศ์ บทคัดย่อ          จากการศึกษาสมบัติทางกายภาพและปริมาณความชื้นของดิน ในพื้นที่แปลงทดลองปลูกมะม่วงร่วมกับพืชไร่ ซึ่งได้มีการปรับปรุงบำรุงดินโดยการใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และปลูกหญ้าแฝก ณ พื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พบว่าดินในบริเวณนี้ตั้งแต่ระดับพื้นผิวดินจนถึงระดับลึก 120 เซนติเมตร จะมีเนื้อดินเป็น ดินทรายปนร่วนถึงดินทรายทำให้ไม่สามารถกักเก็บความชื้นในดินไว้ได้นาน ที่ระดับความลึก 0-60 เซนติเมตร ดินมีค่าความหนาแน่นเฉลี่ย 1.8 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ตั้งแต่ระดับความลึก 90 เซนติเมตร ลงไปถึง 120 เซนติเมตรจัดว่าเป็นชั้นดินแน่นทึบซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้น้ำเคลื่อนที่ผ่านชั้นนี้ได้ช้ามาก เกิดเป็นชั้นดานเปราะที่ช่วงความลึกดิน 90-120 เซนติเมตร ส่วนค่าความจุในการดูดยึดน้ำที่จะเป็นประโยชน์ต่อพืชมีค่าประมาณ 6-10 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร ในช่วงฤดูแล้ง ดินในช่วงความลึก 0-60 เซนติเมตร มีปริมาณความชื้นไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชต้องมีการให้น้ำแก่พืชสำหรับพืชไร่หรือพืชที่มีระบบรากพืชอยู่ในช่วง 0-30 เซนติเมตร ส่วนในช่วงฤดูฝน ถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องกันประมาณ 10 มิลลิเมตร ขึ้นไป หรือตกหนักประมาณ 30-40 มิลลิเมตร จะมีผลทำให้เกิดน้ำขังในช่วงความลึก 60-120 เซนติเมตร ซึ่งเป็นปัญหาแก่พืชที่มีระบบรากลึก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *