ธาตุอาหารพืชในดินเปรี้ยวจัด


ชื่อเรื่อง ธาตุอาหารพืชในดินเปรี้ยวจัด ผู้ดำเนินการ 1. นางชูจิตต์ สงวนทรัพยากร บทคัดย่อ            รวบรวมข้อมูลผลการวิเคราะห์ดินเปรี้ยวจัดในพื้นที่ภาคกลาง จัดทำแผนที่แสดงขอบเขตของจุดเก็บตัวอย่างดิน ระดับความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุ และปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ของตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 0-20 เซนติเมตร จำนวน 1,004 ตัวอย่าง จาก 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา นครนายก นครปฐม ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี สระบุรี และสุพรรณบุรี มี 3 กลุ่มชุดดิน คือ กลุ่มชุดดินที่ 2 ได้แก่ ชุดดินอยุธยา (Ay) ชุดดินบางปะอิน (Bin) ชุดดินบางเขน (Bn) ชุดดินบางน้ำเปรี้ยว (Bp) และชุดดินมหาโพธิ (Ma) กลุ่มชุดดินที่ 10 ได้แก่ ชุดดินองครักษ์ (Ok) และกลุ่มชุดดินที่ 11 ได้แก่ ชุดดินดอนเมือง (Dm) ชุดดินรังสิต (Rs) ชุดดินเสนา (Se) และชุดดินธัญบุรี (Tan)            ดินเปรี้ยวจัดภาคกลางที่ศึกษา มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 4,518,276 ไร่ มีระดับความเป็นกรดดังนี้ เป็นกรดรุนแรงมาก (pH <4.5) พื้นที่ 2,094,597 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 46.36 ของพื้นที่ทั้งหมด รอง ลงมา ได้แก่ กรดจัดมาก (pH 4.6-5.0) และกรดจัด (pH 5.1-5.5) พื้นที่ 1,521,725 และ 706,500 คิดเป็นร้อยละ 33.68 และ 15.64 รวมพื้นที่เป็นกรดรุนแรงทั้งหมด 4,322,822 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 95.68 ของพื้นที่ทั้งหมด นอกนั้นเป็นกรดปานกลาง (pH 5.6-6.0) กรดเล็กน้อย (pH 6.1-6.5) และเป็นกลาง (pH 6.6-7.3) มีพื้นที่ 142,509, 44,219 และ 8,726 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 3.15, 0.98 และ 0.19 ตามลำดับ รวมพื้นที่ที่เป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลางเพียง 195,454 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 4.32 เท่านั้น             สำหรับปริมาณร้อยละของอินทรียวัตถุ มีค่าระหว่าง 0.02-6.53 ส่วนใหญ่มีเพียงพออยู่ในระดับปานกลางถึงสูง (ร้อยละ1.51–4.50) พื้นที่ 4,470,402 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 98.94 ของพื้นที่ทั้งหมด ธาตุฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืช มีค่าระหว่าง <1-95 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส่วนใหญ่มักขาดธาตุฟอสฟอรัส เนื่องจากมีปริมาณฟอสฟอรัสอยู่ในระดับต่ำมากถึงต่ำ (<3 -10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) พื้นที่ 1,954,590 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 43.26 ระดับปานกลาง พื้นที่ 1,240,781 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.46 และระดับสูงถึงสูงมาก พื้นที่ 1,322,905 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 29.28 ส่วนธาตุอื่นๆ มีเพียงพอ ได้แก่ ธาตุโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืช มีค่าระหว่าง 12-1,210 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูงมาก (> 120 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) เกือบทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 94.95 ธาตุแคลเซียมที่สกัดได้ มีค่าระหว่าง 22-36,482 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางถึงสูงมาก (1,001 – มากกว่า4,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) พื้นที่ 4,133,868 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 91.49 ธาตุแมกนีเซียมที่สกัดได้ มีค่าระหว่าง 23-1,780 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง (361-960 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) พื้นที่ 4,094,512 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 90.69 ธาตุสังกะสีที่เป็นประโยชน์ต่อพืช มีค่าระหว่าง 0.12-19.87 มิลลิกรัม/กิโลกรัม อยู่ในระดับมีเกินพอ (>1.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) เกือบทั้งหมด พื้นที่ 4,411,086 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 97.63 ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนธาตุกำมะถันที่สกัดได้ ธาตุแมงกานีส ทองแดง และเหล็ก ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช มีค่าระหว่าง 8-18,766 1-266 0.00-24.77 และ 10-723 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลำดับ อยู่ในระดับมีเกินพอทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 สำหรับธาตุกำมะถัน แมงกานีส และเหล็ก มีปริมาณมากจนอาจเป็นพิษต่อพืชได้ จำเป็นต้องมีการจัดการดินโดยการใส่ปูนเพื่อยกระดับ pH ของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ช่วยลดความเข้มข้นของกำมะถัน แมงกานีส เหล็ก และ อลูมินัมในสารละลายดินให้เกิดการตกตะกอนไม่เป็นพิษต่อพืช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *