ม.วลัยลักษณ์ เยี่ยมชมสำนักฯ


วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 1)   นางนฤมล  จันทวัชรากร  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ 2) นายรัตนชาติ ช่วยบุดดา ผอ.ส่วนวิจัยกายภาพดิน และ น.ส.ลลิดา ชัยเนตร นำชมการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการทางด้านกายภาพดิน 3) น.ส.บุศรินทร์  แสวงลาภ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  นำชมการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการทางด้านเคมีดิน 4) นายสุรชัย  พัฒนพิบูล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ  นำชมการปฏิบัติงานของศูนย์บริการครบวงจร ส่วนมาตรฐานฯ 5)  น.ส.สรวงธิดา  ลิปิมงคล และนายสุรเชษฐ์  นาราภัทร  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ นำชมการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ วิจัยพืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน 6) น.ส.อรอนงค์  โฉมศิริ และน.ส.นภัสสร  โน๊ตศิริ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ นำชมการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อมดิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *