การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๗๐๒๕


สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ ตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ย วัสดุปรับปรุงดินและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร  รวมทั้งพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ในส่วนภูมิภาคยังมีส่วนวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๑-๑๒ ที่มีห้องปฏิบัติการที่ให้บริการนักวิชาการและเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ระยะเวลา ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒  สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *