การประชุมวิธีวิเคราะห์ดิน โครงการ ๑ หมู่บ้าน ๑ จุด


วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ ตามที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้จัดทำโครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลดินสำหรับการแนะนำการใช้ปุ๋ยด้วยโปรแกรมปุ๋ยรายแปลง ๑ หมู่บ้าน ๑ จุด ซึ่งมีการเก็บตัวอย่างดินในทุกหมู่บ้านทั่วประเทศไทย  นำมาวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของดินต่างๆ ๖ รายการ ได้แก่ ค่าความเป็นกรดด่าง  ค่าการนำไฟฟ้า  ความต้องการปูน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ต่อพืช และอินทรียวัตถุในดิน  ซึ่งสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งห้องปฏิบัติการของส่วนวิเคราะห์ดิน สพข. ๑-๑๒  มีภารกิจในการวิเคราะห์ดินจากโครงการดังกล่าว  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *