การร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์


การร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ “2 กษัตริย์นักพัฒนา สืบสาน รักษา ต่อยอด” ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 – วันที่ 2 สิงหาคม 2560 ณ พระลาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพฯ