ในงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน 54 ปี พัฒนาที่ดิน


ในงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน 54 ปี พัฒนาที่ดิน ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตเกษตรกร สู่ความยั่งยืน ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2560 ณ กรมพัฒนาที่ดิน นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน มอบโล่รางวัลให้แก่นักวิทยาศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน โดยได้รับรางวัลดังนี้ 1. นางอรทัย ศุกรียพงศ์ รางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศระดับดี 2. นายรัตนชาติ ช่วยบุดดา รางวัลชนะเลิศ สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 3. นายสุรเชษฐ์ นาราภัทร์ รางวัลรองชนะเลิศ ส่งเสริมเกษตรกรตรวจวิเคราะห์ดินด้วย ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม 4. นางสาวชนิดา จรัญวรพรรณ รางวัลชนะเลิศ สาขาสำรวจ วิเคราะห์และวางแผนฯ 5. นางสาวประไพพิศ ศรีมาวงษ์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 สาขาปรับปรุงบำรุงดิน