ประชุม The 2016 International Nitrogen Initiative Conference


ประชุม The 2016 International Nitrogen Initiative Conference ระหว่างวันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2559 การประชุมครั้งนี้อยู่ภายใต้หัวข้อหลัก “Solution to improve nitrogen use efficiency for the world” เพื่อตอบสนองความท้าทายในเรื่องของธาตุอาหารที่มีต่อโลกปัจจุบัน เพื่อลดปริมาณการสูญเสียธาตุอาหารและเพื่อเพิ่มประโยชน์และประสิทธิภาพของธาตุอาหารดิน และเพื่อพัฒนาเกษตรสีเขียว ทั้งนี้เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชอาหารและพลังงาน ตลอดจนลดปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม เนื้อหาสาระสำคัญ อาทิ เช่นการวิจัยทดลองเรื่องการเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุไนโตรเจนและการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่มีต่อพืชเศรษฐกิจอ้อย พบว่าการให้ปุ๋ยไนโตรเจนที่เคลือบด้วยสาร polymer หรือปุ๋ย polymer coated ยูเรียนั้น สามารถลดปริมาณการปลดปล่อยไนตรัสออกไซด์ลงได้ และการใช้ร่วมกับเม็ดถ่านชีวภาพจะช่วยลดการปลดปล่อยไนตรัสออกไซด์ลงได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังได้ศึกษาดูงานพื้นที่ป่าไม้ของรัฐ Victoria ประเทศ Australia ในการบริหารจัดการฟื้นฟูป่าไม้เสื่อมโทรม