การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เศษวัสดุในไร่นา


การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เศษวัสดุในไร่นา เพื่อการปรับปรุงบำรุงดินโดยผ่านกระบวนการเพาะเห็ดและการเหนี่ยวนำให้เกิดเห็ดในธรรมชาติ