การตรวจวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบดินภาคสนาม การแปลผลวิเคราะห์ดิน


การตรวจวิเคราะห์ดินด้วยชุดตรวจสอบดินภาคสนาม การแปลผลวิเคราะห์ดิน และการให้ความรู้ด้านดินและปุ๋ย ให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 300 คน ในงานมหกรรมตรวจวิเคราะห์ดินทุ่งกุลาร้องไห้ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 วันที่ 6-7 มิถุนายน 2560 ณ ตำบลเมืองเตา อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม