กลุ่มความร่วมมือด้านดินของประเทศไทย สาขาที่ 5 การจัดทำมาตรฐาน (Pillar 5)


กลุ่มความร่วมมือด้านดินของประเทศไทย สาขาที่ 5 การจัดทำมาตรฐาน (Pillar 5) ภายใต้ กิจกรรมกลุ่มความร่วมด้านดินระดับภูมิภาคอาเซียน (Asian Soil Partnership หรือ ASP) ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินเป็นประธานคณะกรรมการ กิจกรรมนี้ดำเนินงานภายใต้กรอบแนวคิด ที่ต้องการสร้างความสอดคล้องกันของมาตรฐานการสำรวจดิน การวิเคราะห์ดิน และการประเมิน/การชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพื่อนำไปสู่การจัดการดินและการอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน และเป็นมาตรฐานเดียวกันในภูมิภาคอาเซียน การดำเนินกิจกรรมนี้ นางสาวชนิดา จรัญวรพรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยกายภาพดิน ได้รับมอบหมายให้เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ดำเนินการประสานงานและติดตามความก้าวหน้าของงาน โดยมีหน่วยงานภายในประเทศไทยเข้าร่วม 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมพัฒนาที่ดิน การดำเนินกิจกรรม ASP-Pillar 5 ในปีงบประมาณ 2560 ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 : การจัดประชุมคณะทำงาน ASP-Pillar 5 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 30 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน เป็นการประชุมเพื่อทำความเข้าใจและวางแนวทางในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนามาตรฐานการวิเคราะห์ดิน และมาตรฐานการสำรวจดิน กิจกรรมที่ 2 : การจัดทำข้อเสนอโครงการ “กิจกรรมสนับสนุนงานคณะทำงานกลุ่มความร่วมมือด้านดินของประเทศไทย สาขาที่ 5 การจัดทำมาตรฐาน (Pillar5)” โดยเสนอขอสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินซึ่งการดำเนินกิจกรรมภายใต้ข้อเสนอโครงการนี้ ในปีงบประมาณ 2560 ประกอบด้วย (1) การเสนอแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินสู่ระดับสากล เพื่อสนับสนุนการพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคภายใต้ความดูแลของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการเข้าสู่มาตรฐาน ISO 17025 โดยมี ดร.ชนิดา จรัญวรพรรณ เป็นคณะทำงาน และนางสาวประไพพิศ ศรีมาวงษ์ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ (2) การจัดประชุมคณะทำงานพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินสู่ระดับสากล วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สวด.