การจัดการเพื่อลดปริมาณสารหนูในการผลิตข้าว


ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ คนไทยบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก มีเกษตรกรไทยปลูกข้าวประมาณ 37 ล้านครัวเรือน และมีการส่งออกข้าวกว่าแสนล้านบาทต่อปี ปัจจุบันมีการให้ความสำคัญกับสุขภาพ และอาหารที่ปลอดภัย กรมพัฒนาที่ดินร่วมกับกรมการข้าว และสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดการสะสมของสารหนูสูงในเมล็ดข้าว และหาวิธีลดการปนเปื้อนที่เหมาะสม โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 โครงการย่อย คือ โครงการที่ 1 ปริมาณและรูปทางเคมีของสารหนูในดิน และเมล็ดข้าว การวิเคราะห์รูปทางเคมีของสารหนูในดิน และในข้าวตามช่วงระยะเวลาการเจริญเติบโตของข้าว โครงการที่ 2 การจัดการผลิตข้าวที่เหมาะสมเพื่อลดการสะสมของสารหนูในข้าว โดยศึกษาปัจจัยการจัดการน้ำ การจัดการปุ๋ย และการจัดการโดยใช้แกลบเผาในดินทราย ดินร่วน และดินเหนียว ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี และศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โครงการที่ 3 ผลการขัดสีต่อปริมาณสารหนูในเมล็ดข้าว ผลการศึกษาช่วยให้เกิดความมั่นใจที่จะผลิตข้าวได้ปลอดภัยตามมาตรฐานโคเด็กซ์