อิทธิพลของถ่านชีวภาพต่อผลผลิตและคุณภาพของสับปะรดห้วยมุ่นภายใต้มาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์


สับปะรดห้วยมุ่น เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นพืชที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร และมีคุณสมบัติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสับปะรดห้วยมุ่น จึงมีการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในปี พ.ศ. 2556 โดยมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายในตำบลห้วยมุ่นและตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาดและอำเภอใกล้เคียง แต่ปัจจุบันผลผลิตสับปะรดเริ่มลดลงเนื่องจากการขาดการบำรุงดินให้มีความเหมาะสม ในการศึกษานี้ได้นำถ่านชีวภาพมาใช้สำหรับปรับปรุงบำรุงดินให้มีความเหมาะสมการปลูกสับปะรดห้วยมุ่นเพื่อให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพภายใต้มาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยทำการวางแผนการทดลองแบบ Randomize Complete Block Design (RCBD) ทำการศึกษา 6 กรรมวิธีๆ ได้แก่ 1) แปลงควบคุม 2) ใส่ถ่านชีวภาพในอัตรา 0.5 ตันต่อไร่ 3) ใส่ถ่านชีวภาพในอัตรา 1.0 ตันต่อไร่ 4) ใส่ถ่านชีวภาพในอัตรา 2.0 ตันต่อไร่ 5) ใส่ปุ๋ยหมักในอัตรา 0.5 ตันต่อไร่ 6) ใส่ปุ๋ยหมักในอัตรา 1.0 ตันต่อไร่ *หมายเหตุ ทุกกรรมวิธีใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน