ผลของถ่านชาร์ต่อการชะล้างธาตุอาหารในดินทรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย


พื้นที่ปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่เป็นดินทราย มีการชะล้างธาตุอาหารสูงมาก ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ การจัดการดินโดยการปลูกพืชแซมยางพาราและการใส่ปุ๋ยในทางหนึ่งสามารถเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดิน โดยเฉพาะพืชแซมยางตระกูลถั่วซึ่งสามารถตรึงไนโตรเจนได้ แต่การปลดปล่อยธาตุอาหารของพืชแซมและการใส่ปุ๋ยในพื้นที่ดังกล่าวกลับพบว่ามีโอกาสเกิดการสูญเสียจากการชะล้างถ่านชาร์เป็นวัสดุปรับปรุงดินซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งสามารถเพิ่มความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารซึ่งจะเป็นการลดการสูญเสียจากการชะล้างให้แก่ดินทรายได้ เพราะถ่านชาร์มีสมบัติที่เป็นรูพรุนตามธรรมชาติช่วยให้สามารถอุ้มน้ำและให้ธาตุต่างๆ เช่นฟอสเฟต ไนโตรเจน การทดลองนี้วางแผนการทดลองแบบ RCBD ประกอบด้วย 4 วิธีการ 1) แปลงควบคุม ไม่มีการใส่ถ่านชาร์ พร้อมใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำ 2) ถ่านชาร์ในอัตรา 2 ตันต่อเฮกแตร์ พร้อมใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำ 3) ถ่านชาร์ในอัตรา 2 ตันต่อเฮกแตร์ พร้อมใส่ปุ๋ย 2 เท่าของคำแนะนำ 4) ถ่านชาร์ในอัตรา 4 ตันต่อเฮกแตร์ พร้อมใส่ปุ๋ยตามคำแนะนำ