การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดิน


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อหาค่าความสัมพันธ์ของปริมาณฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดิน จากวิธีวิเคราะห์ดินด้วยวิธีการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ และวิธีในห้องปฏิบัติการ และหาสมการที่มีความจำเพาะในปัจจัยของดินที่มีสมบัติแตกต่างกันโดยใช้ตัวอย่างดินจากงานวิจัยของแผนงานวิจัยการศึกษาการจัดการ ดิน น้ำ ปุ๋ย สำหรับพืชไร่เศรษฐกิจที่เหมาะสมในระดับรายแปลง จำนวนทั้งสิ้น 1,713 ตัวอย่าง แบ่งเป็นเนื้อดินหยาบ 291 ตัวอย่าง เนื้อดินปานกลาง 824 ตัวอย่าง และเนื้อดินละเอียด 598 ตัวอย่าง ผลการทดลองพบว่าความสัมพันธ์ของปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ระหว่างวิธีในห้องปฏิบัติการและวิธีวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ในทุกเนื้อดิน พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ เท่ากับ 0.5758 และ แบ่งตามลักษณะกลุ่มเนื้อดินต่างๆ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจของกลุ่มเนื้อดินหยาบ กลุ่มเนื้อดินปานกลาง และ กลุ่มเนื้อดินละเอียด เท่ากับ 0.5445 0.6572 และ 0.5075 ตามลำดับ การแปลผลตามเกณฑ์ระดับของปริมาณฟอสฟอรัสของผลวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ส่วนใหญ่มีเกณฑ์การแปลผลที่ต่ำกว่าผลวิเคราะห์จากวิธีห้องปฏิบัติการอยู่ 1-2 ระดับ ความสัมพันธ์ของปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ระหว่างวิธีในห้องปฏิบัติการและวิธีวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ในทุกเนื้อดิน พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ เท่ากับ 0.8283และ แบ่งตามลักษณะกลุ่มเนื้อดินต่างๆ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจของกลุ่มเนื้อดินหยาบ กลุ่มเนื้อดินปานกลาง และ กลุ่มเนื้อดินละเอียด เท่ากับ 0.8431 0.8514 และ 0.7870 ตามลำดับ การแปลผลตามเกณฑ์ระดับของปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับเดียวกันทั้งสองวิธี