การประเมินธาตุไนโตรเจนในดินกรด ดินด่าง ดินเค็ม ด้วยชุดตรวจสอบดินอย่างง่ายของกรมพัฒนาที่ดิน


การประเมินธาตุไนโตรเจนในดินกรด ดินด่าง ดินเค็ม ด้วยชุดตรวจสอบดินอย่างง่ายของกรมพัฒนาที่ดิน โดย นายสุรเชษฐ์ นาราภัทร์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ