การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินโดยวิธีในห้องปฏิบัติการ และวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่


การเปรียบเทียบการวิเคราะห์ปริมาณฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ในดินโดยวิธีในห้องปฏิบัติการ และวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ โดย นางจิราพร สวยสม นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ