การประชุมวิชาการนานาชาติด้านดินเหนียว (International Clay Conference)


การประชุมวิชาการนานาชาติด้านดินเหนียว (International Clay Conference) ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองกรานาดา ราชอาณาจักรสเปน สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดินนำเสนอผลงานวิจัยภาคนิทรรศการ เรื่อง SMECTITE IN THAI SOILS โดย นางอรทัย ศุกรียพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน