การจัดทำข้อมูลปริมาณน้ำที่เป็นประโยชน์ในดินตามกลุ่มเนื้อดินในพื้นที่ภาคใต้ด้วยระบบภูมิศาสตร์


การจัดทำข้อมูลปริมาณน้ำที่เป็นประโยชน์ในดินตามกลุ่มเนื้อดินในพื้นที่ภาคใต้ด้วยระบบภูมิศาสตร์ โดย นางสาวชนิดา เกิดชนะ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ