ผลวิเคราะห์ทางเคมีของปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากสัตว์


ตารางที่ 5 ผลวิเคราะห์ทางเคมีของปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากสัตว์
ปุ๋ยอินทรีย์จากสัตว์ สถานที่เก็บ ต.ย. % N %P2O5 %K2O %CaO %MgO %S pH EC
1. ปลา จ.ลพบุรี 0.61 0.71 0.72 - - - - -
2. สูตร 1 ปลา+รำ+น้ำตาล+น้ำ กรุงเทพฯ 0.22 0.30 0.10 - - 0.08 4.00 6.27
3. สูตร 1 ปลา+รำ+น้ำตาล+สารเร่ง พ.ด.1+น้ำ กรุงเทพฯ 0.21 0.35 0.12 - - 0.12 4.20 7.00
4. สูตร 1 ปลา+รำ+น้ำตาล+สารเร่ง T60+น้ำ กรุงเทพฯ 0.17 0.29 0.12 - - 0.06 3.90 6.06
5. สูตร 1 ปลา+รำ+น้ำตาล+เชื้อรา NF+น้ำ กรุงเทพฯ 0.24 0.29 0.11 - - 0.14 6.20 6.05
6. สูตร 2 ปลา+น้ำตาล+น้ำ กรุงเทพฯ 0.24 0.06 0.02 - - 0.08 6.00 6.11
7. สูตร 2 ปลา+น้ำตาล+สารเร่ง พ.ด.1+น้ำ กรุงเทพฯ 0.26 0.07 0.04 - - 0.09 3.80 6.19
8. สูตร 1 ปลา+รำ+น้ำตาล+สารเร่ง F60+น้ำ กรุงเทพฯ 0.28 0.06 0.04 - - 0.13 3.80 3.36
9. สูตร 2 ปลา+น้ำตาล+เชื้อรา NF+น้ำ กรุงเทพฯ 0.24 0.14 0.02 - - 0.10 3.90 4.68
10. ปลา+H3PO4+กากน้ำตาล จ.ปทุมธานี 1.39 2.08 0.56 0.60 0.12 0.22 4.10 21.40
11. ปลา+กากน้ำตาล+น้ำมะพร้าว จ.อ่างทอง 0.90 0.98 0.85 - - - - -
12.ปลา+เศษก้างปลา+น้ำเชื่อมจากการแปรรูปผลไม้เชื่อม จ.ราชบุรี 0.15 0.12 0.01 0.19 0.02 - 3.71 5.14
13. เศษปลา+ปุ๋ย 15-15-15+โมลาส+สับปะรด จ.สระบุรี 3.22 1.56 1.68 - - - 4.99 58.10
14. ปลา+หอยเชอรี่ผสมกรดอะซิติก+ปูน จ.นนทบุรี 1.34 0.41 0.71 2.90 0.32 0.23 5.37 29.30
15. หอยเชอรี่ กรุงเทพฯ 0.24 0.02 0.72 - - 0.21 4.29 24.30
16. หอยเชอรี่+ไข่หอยเชอรี่+ปลาสด+ลูกมะเขือเทศสด จ.จันทบุรี 0.60 0.29 1.25 - - - 5.06 23.60
17. เศษปลาหมึก 80 ก.ก.+ผงชูรสเป็นน้ำ 20 ก.ก.+สารเร่ง พ.ด.1 จ.จันทบุรี 1.77 0.11 0.10 - - - 6.90 13.60
18. น้ำกระดูกวัวหมัก จ.ปทุมธานี 0.63 0.43 0.24 - - - 1.58 17.87
19. นมและจุลินทรีย์ จ.ตราด 0.65 0.17 1.02 0.60 - - 3.75 16.62
ค่าเฉลี่ย 0.70 0.44 0.44 1.07 0.15 0.13 4.44 15.04
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 0.55 0.49 1.23 0.15 0.06 1.23 13.86
ค่าต่ำสุด 0.15 0.02 0.01 0.19 0.02 0.06 1.58 3.36
ค่าสูงสุด 3.22 2.08 1.68 2.90 0.32 0.23 6.90 58.10
  ที่มา : ส่วนวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน  สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน  2542-2546

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *