ผลวิเคราะห์ทางเคมีของปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากพืช


ตารางที่ 5 ผลวิเคราะห์ทางเคมีของปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากพืช
ปุ๋ยอินทรีย์จากพืช สถานที่เก็บ ต.ย. % N %P2O5 %K2O %CaO %MgO %S pH EC
1. ถั่วเหลือง กรุงเทพฯ 0.34 0.03 0.91 - - 0.36 4.35 23.60
2. ผักรวม จ.เชียงใหม่ 0.25 0.06 0.82 0.24 0.18 0.24 4.37 22.90
3. ผลไม้รวม จ.เชียงใหม่ 0.03 0.01 0.14 0.05 0.03 0.02 4.05 6.39
4. ผลไม้ จ.ลพบุรี 0.11 0.06 0.67 - - - - -
5. มะกรูด จ.ลพบุรี 0.24 0.06 1.13 - - - - -
6. ลิ้นจี่สด จ.เชียงใหม่ 0.04 0.01 0.20 0.07 0.04 0.02 5.02 7.62
7. สตรอเบอรี่หมักสด จ.เชียงใหม่ 0.04 0.02 0.32 0.08 0.05 0.03 4.81 9.12
8. สับปะรด+มะละกอ+กล้วย จ.เชียงใหม่ 0.02 0.01 0.11 0.01 0.01 0.01 4.26 3.75
9. เปลือกสับปะรด+สารเร่ง พ.ด.2 กรุงเทพฯ 0.20 0.08 1.00 - - - - -
10. ผัก+ผลไม้ 100 ก.ก.+น้ำเชื่อม 30 ก.ก. จ.ราชบุรี 0.12 0.03 0.02 0.04 0.02 - 3.73 5.30
ค่าเฉลี่ย 0.14 0.04 0.53 0.08 0.06 0.11 4.37 11.24
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.11 0.03 0.42 0.08 0.06 0.15 0.44 8.38
ค่าต่ำสุด 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 3.73 3.75
ค่าสูงสุด 0.34 0.08 1.13 0.24 0.18 0.36 5.02 23.60
ที่มา : ส่วนวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน  สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน  กรมพัฒนาที่ดิน  2542-2546

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *