ผลวิเคราะห์ทางเคมีของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดชนิดต่าง ๆ


ตารางที่ 4 ผลวิเคราะห์ทางเคมีของปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดชนิดต่าง ๆ
ชนิดของวัสดุ สถานที่เก็บ ตัวอย่าง %N %P2O5 %K2O %CaO %MgO % ความชื้น pH EC %OC C/N ratio
1. กากปุ๋ยชีวภาพ จ. จันทบุรี 1.66 0.72 4.44 - - - 4.60 13.25 - -
* ไม่บอกส่วนผสม จ. นครราชสีมา 10.98 0.03 0.72 - - 3.80 4.85 9.31 - -
* ผสมดินอัดเม็ด 1 จ. ราชบุรี 1.02 0.45 1.69 - - - 7.38 7.02 - -
* ผสมดินอัดเม็ด 2 จ. ราชบุรี 5.18 0.93 1.00 - - - 7.54 20.30 - -
สวนส้ม จ. เชียงราย 11.49 0.05 1.70 0.33 0.29 - - - - -
มูลไก่ จ. ชัยภูมิ 1.80 4.33 2.69 - - - 9.38 7.00 18.71 10
เปลือกถั่วลิสง+มูลค้างคาว  กรุงเทพฯ 3.39 1.31 1.20 - - - 6.33 5.06 47.65 14
เปลือกสับปะรด+มูลค้างคาว  กรุงเทพฯ 3.30 1.50 1.51 - - - 6.16 4.90 41.70 13
เปลือกส้มเขียวหวาน+มูลค้างคาว กรุงเทพฯ 3.45 1.85 1.64 - - - 5.92 5.32 48.48 14
* ผสมปุ๋ยเคมี 1 กรุงเทพฯ 2.56 0.17 3.47 4.24 2.20 7.71 6.79 39.60 - -
* ผสมปุ๋ยเคมี 2 กรุงเทพฯ 1.02 0.27 15.46 0.67 0.44 3.47 6.86 23.90 - -
* ผสมมูลสัตว์+จุลินทรีย์+รำ  จ.อ่างทอง 1.88 5.54 2.32 9.02 - - 9.02 - - -
* ไม่บอกส่วนผสม จ. ปทุมธานี 3.75 2.53 0.95 - - - - - - -
* ไม่บอกส่วนผสม จ. นครราชสีมา 1.93 4.00 0.48 - - - 8.20 - 32.21 17
* ไม่บอกส่วนผสม จ. สุพรรณบุรี 0.88 0.89 0.80 - - 10.85 - - - -
* ไม่บอกส่วนผสม กรุงเทพฯ 0.87 0.21 1.40 2.01 0.94 5.84 5.84 - 18.06 -
* ไม่บอกส่วนผสม จ. เชียงใหม่ 1.01 6.15 2.53 17.23 0.45 10.34 8.80 12.61 0.78 -
* ไม่บอกส่วนผสม จ. อุทัยธานี 8.53 6.85 0.66 - - - - - - -
* ไม่บอกส่วนผสม จ. อุทัยธานี 0.38 1.47 1.31 - - - - - - -
* ไม่บอกส่วนผสม จ. อุทัยธานี 0.36 0.29 0.18 - - - - - - -
ค่าเฉลี่ย 3.27 1.98 2.31 5.58 0.86 7.00 6.98 13.48 29.66 14
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.33 2.18 3.27 6.54 0.79 3.18 1.49 10.73 17.88 3
ค่าต่ำสุด 0.36 0.03 0.18 0.33 0.29 3.47 4.60 4.90 0.78 10
ค่าสูงสุด 11.49 6.85 15.46 17.23 2.20 10.85 9.38 39.60 48.48 17
  ที่มา : ส่วนวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน  สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน  2543-2546

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *