ผลวิเคราะห์ทางเคมีของวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ


ตารางที่ 3 ผลวิเคราะห์ทางเคมีของวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
ชนิดของวัสดุ สถานที่เก็บตัวอย่าง %N %P2O5 %K2O %CaO %MgO %S pH EC %OC C/N ratio
1. ขุยมะพร้าว จ. ประจวบคีรีขันธ์ 0.30 0.11 1.72 - - - 5.61 4.00 78.88 262
2. ขี้เลื่อย จ. ยะลา 0.31 0.09 0.13 - - - - - 51.19 165
3. ละอองข้าว จ. สระบุรี 1.68 1.27 0.71 0.96 0.36 0.20 6.58 3.31 39.56 23
4. เมล็ดปาล์ม จ. สุราษฎร์ธานี 1.54 0.33 0.26 0.28 0.15 0.09 - - 24.62 16
5. ลูกปาล์ม จ. สุราษฎร์ธานี 1.58 0.34 0.32 0.05 0.14 0.09 - - 23.70 15
6. ทะลายปาล์มแห้ง จ. สุราษฎร์ธานี 0.92 0.10 1.00 0.36 0.14 0.08 - - 50.60 55
7. เปลือกเมล็ดปาล์ม จ. สุราษฎร์ธานี 0.42 0.04 0.11 0.12 0.04 0.02 - - 57.96 138
8. กากปาล์ม จ.นครศรีธรรมราช 2.27 1.12 0.56 - - - 8.33 2.13 - -
9. กากมันสำปะหลัง จ. สระแก้ว 0.28 0.20 0.43 0.67 0.21 0.05 7.38 1.30 9.39 34
10. กากถั่วเหลือง จ. สมุทรปราการ 2.78 0.18 0.59 0.05 0.04 0.05 5.00 20.08 - -
11. กากผงชูรส จ. สมุทรปราการ 6.01 0.38 1.22 - - - 2.77 50.50 - -
12. กากน้ำปลา จ. ประจวบคีรีขันธ์ 1.49 2.92 0.32 3.28 0.80 0.24 7.80 111.20 - -
13. กากน้ำเสีย จ.สระบุรี 6.66 1.09 0.34 1.36 0.32 - 7.15 4.91 - -
14. ตะกอนส่าเหล้า กรุงเทพฯ 1.44 1.41 2.23 14.44 1.21 - - - - -
15. ตะกอนฟอสเฟต จ. สมุทรปราการ 0.39 30.23 0.02 22.04 0.10 0.19 8.41 2.17 - -
16. ตะกอน ร.ง. ฟอกหนัง จ.สมุทรปราการ 2.16 0.71 0.04 45.25 0.81 - 8.62 1.31 - -
17. เศษปูนขาวเถ้าถ่านหิน  จ.ลำปาง 0.15 0.05 0.16 20.35 2.08 - 11.29 8.61 - -
18. เถ้าลอยลิกไนท์ จ. ลำปาง 0.00 0.14 1.09 13.70 1.81 - 10.67 - - -
19. กากน้ำตาล กรุงเทพฯ 0.79 0.13 1.16 1.40 0.90 0.35 - - - -
20. Filter cake จ. เพชรบุรี 1.49 2.30 0.53 2.95 1.87 - 8.65 1.99 36.40 24
21. Filter cake จ. กาญจนบุรี 1.60 2.58 0.75 - - - 8.52 1.33 34.83 22
22. อมิ-อมิ (solid) จ. อ่างทอง 1.59 0.43 1.52 0.99 0.58 - 6.50 7.81 5.69 -
23. อมิ-อมิ (liquid) จ. อ่างทอง 2.25 0.58 1.31 1.41 0.32 - 4.50 10.43 - -
24. ดินเลนนากุ้ง จ. จันทบุรี 0.74 0.13 0.15 4.58 0.37 - 7.45 0.95 - -
ค่าเฉลี่ย 1.62 1.95 0.69 7.07 0.64 0.14 7.37 14.50 37.53 75
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.64 6.08 0.59 11.65 0.65 0.11 2.13 28.60 21.59 85
ค่าต่ำสุด 0.00 0.04 0.02 0.05 0.04 0.02 2.77 0.95 5.69 15
ค่าสูงสุด 6.66 30.23 2.23 45.25 2.08 0.35 11.29 111.20 78.88 262
ที่มา : ส่วนวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน  สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน   กรมพัฒนาที่ดิน  2541-2546

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *