ผลวิเคราะห์ทางเคมีของวัสดุจากสัตว์ชนิดต่าง ๆ


ตารางที่ 2 ผลวิเคราะห์ทางเคมีของวัสดุจากสัตว์ชนิดต่าง ๆ
ชนิดของวัสดุ จากสัตว์ สถานที่เก็บ ตัวอย่าง %N %P2O5 %K2O %CaO %MgO %S pH EC %OC C/N ratio
1. มูลสุกร จ. นครราชสีมา 2.95 8.69 0.47 - - - 6.80 3.93 22.25 8
2. มูลค้างคาว กรุงเทพฯ 0.71 0.40 0.43 28.86 - - 8.51 - - -
3. มูลค้างคาว จ. กาญจนบุรี 4.76 6.67 0.88 - - - 6.81 10.43 17.43 4
4. มูลค้างคาว จ. เลย 1.32 0.55 1.18 5.36 0.60 0.69 7.82 11.81 10.36 8
5. มูลค้างคาว จ. สระแก้ว 0.49 13.06 0.80 21.46 0.44 0.96 7.72 3.82 0.92 1
6. มูลค้างคาว จ. แม่ฮ่องสอน 5.87 7.69 1.23 5.12 0.03 - 4.21 6.77 - -
7. มูลค้างคาว เกรด A จ. สระบุรี 5.78 8.79 0.91 - - - 6.35 22.70 - -
8. มูลค้างคาว เกรด B จ. สระบุรี 1.85 7.74 1.43 - - - 6.26 9.70 - -
9. มูลค้างคาว เกรด C จ. สระบุรี 0.09 4.79 0.25 - - - 8.58 1.03 - -
10. มูลเป็ด จ. กาญจนบุรี 1.09 3.50 0.35 - - - 6.70 2.17 - -
11. มูลวัว จ. กาญจนบุรี 1.66 0.73 0.79 - - - 4.10 4.15 34.52 21
12. มูลไก่ จ. สระแก้ว 1.28 8.06 2.60 23.45 1.97 0.93 8.35 7.15 13.54 11
13. มูลไก่ 1 กรุงเทพฯ 2.11 1.35 6.42 - - - - 17.20 - -
14. มูลไก่ 2 กรุงเทพฯ 2.93 1.28 3.55 - - - - 8.07 - -
15. มูลไก่-หมู-วัว จ. ระยอง 1.03 5.04 1.88 - - - - - - -
16. มูลนกกระทา จ. ลพบุรี 6.28 3.75 2.11 - - - 6.72 - - -
17. ปุ๋ยคอก จ. นครราชสีมา 0.57 1.44 1.70 - - - - - - -
18. ปุ๋ยคอก จ. เพชรบุรี 0.46 0.39 0.41 - - - - - - -
19. ปุ๋ยคอก จ. เพชรบุรี 1.32 0.49 1.58 - - - - - - -
ค่าเฉลี่ย 2.24 4.44 1.52 16.85 0.76 0.86 6.84 8.38 16.50 9
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.99 3.79 1.46 10.94 0.84 0.15 1.44 6.16 11.38 7
ค่าต่ำสุด 0.09 0.39 0.25 5.12 0.03 0.69 4.10 1.03 0.92 1
ค่าสูงสุด 6.28 13.06 6.42 28.86 1.97 0.96 8.58 22.70 34.52 21
  ที่มา : ส่วนวิเคราะห์วิจัยพืช ปุ๋ย และสิ่งปรับปรุงดิน  สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน  2543-2546

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *