อบรมหลักสูตร “ข้อกำหนด ISO/IEC 17025”


สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน จัดการอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนด ISO/IEC 17025” ให้แก่นักวิทยาศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ทั้งจากส่วนกลางและกลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2553 โดยคุณสุดา นันทวิทยา หัวหน้ากลุ่มกำกับดูแลมาตรฐานห้องปฏิบัติการ วิทยากรจากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ผู้เข้าอบรมได้แก่ นักวิทยาศาสตร์จาก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *