นายฉลอง เทพวิทักษ์กิจ รธพ.วก เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินของ สวด.


นายฉลอง  เทพวิทักษ์กิจ  รธพ.วก    ผชช.รังสรรค์  อิ่มเอิบ    ผอ.ผจงจิต บุญราช ผอ.กผง. และคณะ เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินของ สวด.  เวลา  10.00-12.00 น.  1 มิถุนายน 2553

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *