การประเมินความต้องการปูนของดินเปรี้ยวจัด โดยใช้ค่าอลูมินัมที่แลกเปลี่ยนได้


ผู้ดำเนินการ 1. นางพจนีย์ มอญเจริญ 2. นางละเอียด สินธุเสน 3. นางจรรยา อินทรังษี บทคัดย่อ           กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินกิจกรรมในการวิจัยและการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี วิธีการประเมินปริมาณปูนที่ใช้ในการปรับปรุงดิน โดยใช้ค่าจากผลการวิเคราะห์ดินจากวิธีเดิมที่ใช้อยู่ ( วิธี Woodruff ) จะมีปัญหาในการนำไปใช้ปฏิบัติในภาคสนามในบางครั้ง เพราะค่าที่ประเมินได้จะสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ได้นำวิธีของ Sanchez และ McLean มาเปรียบเทียบกับวิธีเดิมถึงประสิทธิภาพในการสะเทินกรดของวัสดุปูนของแต่ละวิธี และเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนำเอาผลการประเมินไปใช้ปฎิบัติได้ในสนามจากวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด จึงได้นำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในการประมวลข้อมูลออกมาในรูปแผนที่ความต้องการปูน ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดภาคกลาง           วิธีการศึกษาประกอบด้วยการเก็บตัวอย่างดินจำนวน 3,188 ตัวอย่าง ในระดับความลึก 0-20 และ 20-40 ซม. โดยให้มีการกระจายและครอบคลุมพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดทุกประเภท นำมาวิเคราะห์สมบัติทางเคมีดิน เช่น ความเป็นกรดเป็นด่าง ปริมาณกรดแลกเปลี่ยนได้ ปริมาณอลูมินัมแลกเปลี่ยนได้ และปริมาณความต้องการปูนของดินตามวิธีต่างๆ ทำการคัดเลือกตัวอย่างดินตามชุดดินที่มีความแตกต่างในระดับของสภาพความเป็นกรดนำมาหมักปูนตามปริมาณที่ได้จากผลการวิเคราะห์ของแต่ละวิธีเป็นเวลา 7 วันและ 15 วัน หลังจากนั้นนำตัวอย่างดินที่หมักทำการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีที่เป็นกรดของดิน             ผลการศึกษาสรุปได้ว่าวิธีของ Sanchez เป็นวิธีที่ดีที่สุด สภาพความเป็นกรดลดลง และอลูมินัมแลกเปลี่ยนได้ของชั้นดิน 0-20 ซม. ตกตะกอนหมดหรือเกือบหมดในช่วงการหมัก 7 วัน ส่วนดินล่างจะต้องหมักถึง 15 วัน            จากการประเมินในภาพรวมของการนำวิธีการประเมินของ Sanchez มาใช้ส่วนใหญ่จะสามารถลดต้นทุนในการผลิตในการปลูกข้าว และลดต้นทุนของค่าสารเคมีที่ใช้ในการวิเคราะห์อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *