แผนที่เนื้อดินของแต่ละจังหวัด


1.1 เนื้อดิน (Soil texture)
 1. C คือ Clay (ดินเหนียว)
 2. CL คือ Clay Loam (ดินร่วนปนเหนียว)
 3. L คือ Loam (ดินร่วน)
 4. LS คือ Loamy Sand (ดินทรายปนร่วน)
 5. S คือ Sand (ดินทราย)
 6. SC คือ Sandy Clay (ดินเหนียวปนทราย)
 7. SCL คือ Sandy Clay Loam (ดินร่วนเหนียวปนทราย)
 8. Si คือ Silt (ดินทรายแป้ง)
 9. SiC คือ Silty Clay (ดินเหนียวปนทรายแป้ง)
 10. SiCL คือ Silty Clay Loam (ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง)
 11. SiL คือ Silt Loam (ดินร่วนปนทรายแป้ง)
 12. SL คือ Sandy Loam (ดินร่วนปนทราย)
เป็นข้อมูลระหว่างปี 2547-2551 ซึ่งจะใช้ข้อมูลที่มีค่าพิกัดกำกับมาด้วยเท่านั้น แสดงค่าเฉลี่ย (% โดยมวล) ของความสามารถในการอุ้มน้ำของดินที่ความจุความชื้นสนาม (FC) และที่จุดเหี่ยวถาวรของพืช (PWP) และความจุน้ำที่เป็นประโยชน์ต่อพืช (AWCA)
กลุ่มเนื้อดิน ชนิดเนื้อดิน
ค่าการอุ้มน้ำที่ความจุความชื้นสนาม(1/3 บาร์)
ค่าการอุ้มน้ำที่จุดเหี่ยวเฉาถาวรของพืช (15 บาร์)
ค่าเฉลี่ยความจุน้ำ
ที่เป็นประโยชน์
จำนวนข้อมูล ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวนข้อมูล ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ดินเนื้อหยาบ ดินทราย 14 2 6 4 ±1 14 1 2 1 ±0 3
ดินทรายปนร่วน 106 2 12 6 ±2 106 1 6 2 ±1 4
ดินร่วนปนทราย 152 4 37 13 ±6 152 2 27 7 ±4 6
ดินเนื้อปานกลาง ดินร่วน 83 13 54 23 ±6 83 6 39 12 ±5 11
ดินร่วนปนทรายแป้ง 22 16 28 23 ±3 21 5 14 9 ±2 14
ดินร่วนเหนียวปนทราย 87 10 67 24 ±10 87 5 36 14 ±5 10
ดินเนื้อละเอียด ดินเหนียวปนทราย 8 17 24 21 ±3 10 12 19 14 ±2 7
ดินเหนียว 31 21 44 32 ±6 31 15 31 21 ±4 11
ดินเหนียวปนทราย 93 21 53 35 ±7 96 16 39 24 ±5 11
ดินร่วนเหนียว 106 18 41 27 ±4 105 11 27 17 ±4 10
ดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง 55 20 40 30 ±5 55 10 25 18 ±4 12